خوش آمدید

ورود | عضویت
کاربر
هم‌اکنون سفارش حمل کالای خود را ثبت و بهترین قیمت را از شرکت‌های حمل و نقل دریافت کنید. سفارش حمل کالا اطلاعات بیشتر

گزارش مبسوط مرکز آمار از وضعیت اشتغال کشور

نرخ بیکاری ۱۲/۳ درصد شد/ اشتغال ناقص ۹/۹ درصد

نرخ بیکاری ۱۲/۳ درصد شد/ اشتغال ناقص ۹/۹ درصد
كد مطلب: 68486
تاریخ انتشار: 28 اسفند 1395 ساعت 21:30

چکیده: بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری زنان ۲۰/۴، نرخ بیکاری مردان ۱۰/۴ و نرخ بیکاری کل ۱۲/۳درصد است.

مرکز آمار ایران نتایج آمارگیری نیروی کار مشتمل بر(آمارهای مربوط به ساختار نیروی کار) را منتشر کرده است. بخشی از این آمارها به شرح زیر است:

درباره نرخ مشارکت اقتصادی (که نشان می‌دهد، چند درصد از جمعیت در سن کار، فعال، یعنی شاغل یا بیکار هستند)  گفتنی است، مطابق نتایج به دست آمده، در فصل پاییز، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیش‌تر در کل کشور 38/9 درصد بوده است. این شاخص در بین مردان 63/7 درصد و در بین زنان 14/3 درصد محاسبه شده است. همچنین نتایج به دست آمده نشان می‌دهد درصد جمعیت فعال 10 ساله و بیش‌تر در نقاط روستایی بیش‌تر از نقاط شهری است، به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی 40/1 درصد و نقاط شهری 38/6 درصد بوده است.

در صورتی که جمعیت 15 ساله و بیش‌تر، جمعیت در سن کار فرض شود، نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور 42/7 درصد به دست می‌آید. این شاخص در بین مردان 70/1 درصد و در بین زنان 15/7 درصد، در نقاط شهری 42/1 درصد و در نقاط روستایی 44/8 درصد به دست می‌آید.

مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروه های سنی نشان می دهد، بیش‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی (57/4 درصد) در گروه سنی 39 – 35 ساله بوده است. این شاخص در بین مردان گروه سنی 39 – 35 ساله 94/0 درصد و در جمعیت زنان برای گروه سنی 29 – 25 ساله با 24/4 درصد بیش‌ترین مقادیر را به خود اختصاص داده اند.

بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد که در پاییز 1394، این شاخص در جمعیت 10 ساله و بیش‌تر 0/8 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که این شاخص در نقاط شهری 1/1 درصد، در بین مردان 0/5 درصد و در بین زنان 1/2 درصد افرایش داشته است و در نقاط روستایی تغییری نداشته است.

همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیش تر در پاییز 1395 نسبت به تابستان 1395، 1/4 درصد کاهش داشته است. این در حالی است که این شاخص در نقاط شهری 1/2 و در نقاط روستایی 2/1 درصد، در بین مردان 1/3 درصد و در بین زنان 1/6 درصد کاهش داشته است. تغییرات فصلی نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیش‌تر و 15 ساله و بیش‌تر در جدول زیر نشان داده شده است.

نرخ بیکاری 12/3درصدی رکورد زد

شاخص نرخ بیکاری نشان می‌دهد، چند درصد از جمعیت فعال، بیکار هستند. در مقابل نرخ اشتغال نشان می‌دهد، چند درصد از جمعیت فعال، شاغل هستند. بنابراین، بررسی نرخ بیکاری به طور ضمنی بررسی نرخ اشتغال را نیز در بر دارد. براساس نتایج به دست آمده در فصل پاییز، نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیش‌تر در کل کشور 12/3 درصد بوده است. این شاخص در بین مردان 10/4 درصد و در بین زنان 20/4 درصد محاسبه شده است.

همچنین، نتایج بیان‌گر آن است که نرخ بیکاری در نقاط شهری بیش تر از نقاط روستایی است، به طوری که نرخ بیکاری در نقاط شهری 13/3 درصد و در نقاط روستایی 9/3 درصد است. چنانچه جمعیت فعال، 15 ساله و بیش تر در نظر گرفته شود، نرخ بیکاری 12/3 درصد به دست می‌آید.

مقایسه نرخ بیکاری در گروه‌های سنی نشان می‌دهد، بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی 24 -20 ساله با 31/8 درصد بوده است. بررسی این شاخص در بین مردان و زنان نشان می‌دهد، همین گروه سنی در بین مردان با 27/8 درصد و در بین زنان با 48/4 درصد، بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت فعال 10 ساله و بیش تر نشان می‌دهد که این شاخص در پاییز 1395 نسبت به پاییز 1394، 1/5 درصد افزایش یافته است. این نرخ در نقاط شهری 1/6 درصد و در نقاط روستایی 1/2 درصد افزایش داشته است. در جمعیت مردان این نرخ 1/4 درصد و در بین زنان نیز 1/5 درصد افزایش یافته است.

نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیش تر در پاییز 1395 نسبت به تابستان 1395، 0/4 درصد  کاهش یافته است. این شاخص د رنقاط شهری 1/1 درصد کاهش و در نقاط روستایی 1/4 درصد افزایش یافته است. همچنین، این نرخ در بین مردان تغییری نداشته و در بین زنان 1/5 درصد کاهش یافته است. تغییرات فصلی نرخ بیکاری در جمعیت 15 ساله و بیش تر در جدول زیر آمده است.

اشتغال ناقص 9/9 درصد شد

نرخ اشتغال ناقص نشان می‌دهد چند درصد جمعیت فعال دارای اشتغال ناقص هستند. براساس نتایج به دست آمده در فصل پاییز 9/9 درصد و همچنین در نقاط شهری 8/1 درصد و در نقاط روستایی 14/9 درصد بوده است.

سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد، چند درصد جمعیت شاغل، دارای اشتغال ناقص هستند. براساس نتایج به دست آمد، 11/3 درصد از شاغلان، دارای اشتغال ناقص بوده اند. این نسبت در بین مردان 12/4 درصد و در بین زنان 5/6 درصد و در نقاط شهری 9/3 درصد و در نقاط روستایی 16/4 درصد بوده است.

نرخ مقدار اشتغال نشان می‌دهد، چند درصد از زمان بالقوه کار شاغلان را مقدار اشتغال ناقص تشکیل می‌دهد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد، 5/3 درصد زمان بالقوه کار شاغلان را مقدار اشتغال ناقص تشکیل می‌دهد. این شاخص در بین مردان 5/6 درصد و در بین زنان 3/8 درصد و همچنین در نقاط شهری 4/3 درصد و در نقاط روستایی 8/4 درصد بوده است.

منبع تسنیم


نظرات (0) کاربر عضو:  کاربر عضو کاربر مهمان:  کاربر مهمان
اولین نظر را شما ارسال کنید.
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی *: حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
پست الکترونیکی: پست الکترونیکی صحیح نیست.
وب سایت: URL وارد شده صحیح نیست.
متن نظر *: متن نظر خالی است.

منتظر بمانید