تعیین مالیات مقطوع برای خریداران سکه در سال ۹۷

معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان مالیات، از تعیین مالیات مقطوع برای خریداران سکه‌ای که در موعد مقرر اظهارنامه تسلیم نکرده اند، خبر داد.

محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی بیان کرد: تمامی اشخاص حقیقی که در سال ۱۳۹۷ اقدام به خرید و تحویل حداکثر ۲۰۰ قطعه سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کرده و نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی (حداکثر تا یکم تیرماه ۱۳۹۸) اقدام نکرده اند، مشمول مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مورخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ تعیین شده در دستورالعمل شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۸ بوده و این مالیات برابر مقررات قطعی است.

او اضافه کرد: چنانچه اشخاص مورد اشاره تاکنون مالیات مقطوع تعیین شده را پرداخت نکرده اند، میتوانند حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه با مراجعه به میز خدمت عملیات الکترونیکی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی http://tax.gov.ir، نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام کنند و از تسهیلات مقرر در بخشودگی جریمههای مالیاتی با رعایت مقررات مربوط بهرهمند شوند.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، تصریح کرد: در صورت عدم پرداخت بدهی قطعی شده در مهلت تعیین شده، در اجرای مقررات فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم، نسبت به وصول بدهی مالیاتی قطعی شده و جریمههای مترتب از طریق عملیات اجرایی اقدام خواهد شد.

مشاهده نظرات