صندوق تثبیت بازار سرمایه چیست؟

صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان یکی از مهمترین ارکان در روز‌های رکود و فشار عرضه در بازار محسوب می‌شود.

صندوق تثبیت بازار سرمایه از جمله مهمترین ارکان در روزهای رکود و فشار عرضهها در بازار سرمایه بشمار میرود که توسط وزارت اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته و برای اصلاح چهار بند اساسنامه به کمیسیون اقتصاد هیات دولت ارسال شده است.

این صندوق در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی و با هدف تثبیت، کنترل و کاهش مخاطرات سامانهای یا فرا دستگاهی، حفظ شرایط رقابت منصفانه، جلوگیری از ایجاد و تداوم ترس فراگیر در زمان وقوع بحرانهای مالی و اقتصادی و اجرای سیاستهای عمومی و حاکمیتی در بازار سرمایه، جلب اطمینان سرمایهگذاران خرد برای تداوم فعالیت در این بازار تشکیل شده و هماکنون در حال فعالیت است.

لازم به ذکر است که موضوع فعالیت این صندوق، سرمایهگذاری در اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و صندوقهای سرمایهگذاری، اخذ تسهیلات، خرید و فروش داراییهای مالی و سپردهگذاری است.

گفتنی است این صندوق در راستای تحقق اهداف نیازمند استفاده از ابزارهای جدید مالی از جمله ابزارهای مالی مشتقه سهام و اوراق بدهی دولتی است.

هیات امنای این صندوق از وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رییس سازمان بورس تشکیل شده است که ریاست آن برعهده وزیر اقتصاد بوده و دبیر هیات امنای صندوق آن رییس سازمان بورس است.

منبع: میزان
مشاهده نظرات