تبدیل ۵ میلیون تن متانول مازاد کشور به پروپیلن

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، از بومی‌سازی دانش تولید متانول به پروپیلن در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی خبر داد.

به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، آقای بهزاد محمدی در بازدید از پتروشیمی مارون و مرکز ماهشهر شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، طرح تولید اتیلن اکساید خالص مجتمع مارون را یکی از طرحهای ارزشمند صنعت پتروشیمی معرفی کرد و افزود: این واحد که بر اساس برنامهریزیهای انجام شده در سال ۱۴۰۱ به بهرهبرداری میرسد، میتواند اتیلن اکساید خالص را با ظرفیت ۴۵ هزار تن تولید کند و در اختیار طرح پترونادآسیا که قرار است MDEA مورد نیاز پالایشگاههای گاز را تأمین کند، قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه پتروشیمی مارون محصولات متنوعی را تولید میکند، اضافه کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرحهای توسعهای حمایت میکند و در این مسیر سبد تولید این مجتمع نیز با تولیدی شدن طرح EO دارای اهمیت بیشتری خواهد شد و توسعه زنجره ارزش در مارون به خوبی در حال تحقق است و همچنین با در نظر گرفتن بحث خوراک در سالهای آینده میتوان رشد تولید را در پتروشیمی مارون تحقق بخشید.

محمدی تصریح کرد: طرح پتروناد هرچند ظرفیت تولید ۱۱۰ هزار تن در سال را دارد، اما با راهاندازی ۶ واحد در این پتروشیمی، کشور را از واردات بسیاری از محصولات بینیاز خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه کشور با کمبود تولید پروپیلن روبهروست که این محصول با ارزش با ساخت طرحهای جدید در پارک پروپیلن عسلویه، منطقه امیرآباد و طرح اسلامآباد غرب و نیز چند طرح دیگر ۵ میلیون تن متانول مازاد کشور را به محصول ارزشمند پروپیلن تبدیل میکند، افزود: در این مسیر شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با بومیسازی دانش تولید متانول به پروپیلن یک دستاورد مهم را رقم زده است.
معاون وزیر نفت از حضور سرمایهگذاران در هفتههای آینده در مرکز ماهشهر پژوهش و فناوری پتروشیمی خبر داد و گفت: خوشبختانه تلاش پژوهشگران و کارشناسان این مرکز به نتیجه رسیده است و با تجاریسازی کامل هر ۶ کاتالیست مورد نیاز در فرآیند تبدیل گاز به پلیمر در آینده نزدیک با دانشفنی ایرانی بهطور کامل به ثمر خواهد نشست.

منبع: صدا و سیما
مشاهده نظرات