کاهش چشمگیر صدور پروانه ساخت در تهران

مرکز آمار اعلام کرد:‌ تعداد ٩٠١٣ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در سال ٩٨ صادرشده است که نسبت به سال گذشته حدود ١٧,٧ درصد کاهش داشته است.

نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانههای ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای کشور در سال ١٣٩٨ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

شهر تهران

در سال ١٣٩٨، تعداد ٦٣٣٩٨ واحد مسکونی در پروانههای صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیشبینی شده است که نسبت به سال گذشته حدود ١٧,١ درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانهها ٧.٠ واحد بوده است.

تعداد ٩٠١٣ پروانهی احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در سال ٩٨ صادرشده است که نسبت به سال گذشته حدود ١٧,٧ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانههای احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری تهران در سال ٩٨ بالغ بر ١١٦٧٦ هزار مترمربع بوده است که نسبت به سال گذشته حدود ١٨,٦ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانهها در دورهی مورد بررسی حدود ١٢٩٥ مترمربع بوده است.

کل نقاط شهری کشور

در سال ١٣٩٨، تعداد ٣٨٢٥٦٥ واحد مسکونی در پروانههای صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداریهای کشور پیشبینی شده است که نسبت به سال گذشته حدود ١,٦ درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانهی احداث ساختمان ٢.٦ واحد بوده است.

تعداد ١٤٧٠٠٥ پروانهی احداث ساختمان توسط شهرداریهای کشور در سال ٩٨ صادرشده است که نسبت به سال گذشته حدود ٣,٥ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانههای صادرشده برای احداث ساختمان در سال ٩٨ حدود ٧٠٥٩٣ هزار مترمربع بوده است که نسبت به سال گذشته ٢,٠ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانهها ٤٦٨ مترمربع بوده است.

منبع: خبرآنلاین
مشاهده نظرات