جدیدترین خبر از پرداخت یارانه خرید کالا

طبق اظهارات پیشین مجلسی‌ها قرار بود اولین نوبت یارانه خرید کالا در مهر ماه پرداخت شود اما به گفته سخنگوی کمیسیون برنامه‌وبودجه واریز این یارانه در ماه جاری انجام نمی‌شود، اولین نوبت از این یارانه کی پرداخت می‌شود؟

سخنگوی کمیسیون برنامهوبودجه در خصوص اولین نوبت پرداخت این یارانه گفت: کلیات این طرح تصویب شده، پرداخت یارانه خرید کالا به 60 میلیون نفر لازمالاجراست اما این روزها نمایندگان در حوزه انتخابیه هستند و تصویب جزئیات آن به جلسه بعدی مجلس موکل شده است.

وی افزود: پرداخت این یارانه در شش مرتبه تصویب شده اما با توجه به این که جلسه بعدی در روز 27 مهر ماه برگزار میشود این یارانه در مهر ماه پرداخت نمیشود، چون طرح پس از تصویب نهایی باید به شورای نگهبان برود و تا پایان اسفند لازمالاجراست که پیشبینی میکنیم در شش مرتبه پرداخت شود.

براساس این طرح قرار است یارانه خرید کالاهای اساسی تا سقف پنج نفر پرداخت شود اما مبلغ آن برای گروههای مختلف متفاوت است، 20 میلیون از جمعیت کشور که اغلب افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی یعنی بهزیستی و تامین اجتماعی هستند مبلغ 120 هزار تومان بهازای هر نفر تا سقف 600 هزار تومان دریافت میکنند.

برای گروه دوم نیز که شامل 40 میلیون نفر دیگر از جمعیت کشور است مبلغ 60 هزار تومان به ازای هر نفر تا سقف 300 هزار تومان پرداخت میشود.

مشاهده نظرات