آنالیز مواد‌ Toluene Diisocyanate (TDI) پتروشیمی کارون

اطلاعات کلی

نام گرید

Toluene Diisocyanate (TDI)
تولیدکننده پتروشیمی کارون
دستهها مواد شیمیایی، ایزوسیانات، تولوئن دیایزوسیانات


خواص
فیزیکی

نام مقدار واحد شرایط استاندارد
2,4-TDI Content 79 - 81 WT.%   ASTM D4660
2,6-TDI Content 19 - 21 WT.%   ASTM D4660
Acidity (ppm) 40 ppm Maximum Value ASTM D5629
Color 25 APHA Maximum Value ASTM D4877
Hydrolysable Chlorine Content 0.006 WT.% Maximum Value ASTM D4663
Nitro Isocyanate Compounds 30 ppm Maximum Value  
Purity 99.5 WT.% Minimum Value  
Specific Gravity 1.22   at +25°C ASTM D4659
Total Chlorine 500 ppm Maximum Value ASTM D4661
مشاهده نظرات