درخواست لغو محدویت برای دریافت کارت بازرگانی

معاونت علمی و فناوری رییس جمهور به منظور لغو محدودیت برخی گروه‌های شغلی از دریافت کارت بازرگانی، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را به کمیسیون علمی هیات دولت ارائه کرد.

به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت» یکی از سیاستهای دولت، تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و تجاریسازی نتایج پژوهشها از طریق حمایت از حضور اعضای هیات علمی در شرکتهای دانشبنیان است، موضوعی که در قوانین کشور نیز مدنظر قرار گرفته است.

از جمله این موارد می توان به مستثنی شدن سمتهای‏ آموزشی‏ در دانشگاه‏ها و مؤسسات‏ تحقیقاتی از اصل‏ (۴۱) قانون اساسی درباره ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل اشاره کرد‏. همچنین، بر اساس تبصره( ۷) ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، اعضای هیئت علمی میتوانند نسبت به تشکیل مؤسسات و شرکتهای صددرصد خصوصی دانشبنیان، اقدام و یا در این مؤسسات و شرکتها مشارکت کنند.

اما درحال حاضر بر اساس آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، از صدور کارت بازرگانی برای شرکتهای دانشبنیان با مدیریت اعضای هیئت علمی خودداری میشود. مطابق این آییننامه، عدم اشتغال تمام وقت در وزارت خانهها و سازمانهای دولتی و قوای سه گانه، به عنوان یکی از شرایط لازم برای اخذ کارت بازرگانی مشخص شده است.

لذا با توجه به موارد فوق، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور پیشنهاد اصلاح آیین نامه یادشده و لغو محدویت مدیریت شرکتهای تعاونی و شرکتهای دولتی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت صنایع و مدیریت اعضای هیات علمی در شرکتها و مؤسسات دانشبنیان از دریافت کارت بازرگانی را به هیئت دولت ارائه کرده است.

متن پیشنهادی به شرح زیر است:

«تبصره ۱ ذیل بند ۱-۳-۲ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شرح ذیل اصلاح میشود:

مدیریت شرکتهای تعاونی و شرکتهای دولتی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت صنایع و مدیریت اعضای هیات علمی در شرکتها مؤسسات دانشبنیان، مشمول محدودیت بند ۷-۱-۲ نخواهند بود. »

منبع: ایبنا
مشاهده نظرات