ابهام در خالی بودن ۱۰۹ هزار واحد مسکونی

خانی گفت: هنوز خالی بودن ١٠٩ هزار واحد مسکونی به طور کامل محرز نشده است.

علیرضا خانی معاون فناوریهای نوین سازمان امور مالیاتی درباره جزییات ارسال فهرست خانههای خالی به این سازمان اظهار کرد: ١٠٩ هزار واحد خانه خالی را شناسایی کردهایم که خالی بودن ٢ هزار و ۵٧۴ خانه به طور قطع محرز شده اما باقی موارد حدود ١٠۵ هزار واحد است که هنوز توسط مالکانی که به آنها پیامک ارسال شده، تعیین تکلیف نشدهاند.

معاون فناوریهای مالیاتی تصریح کرد: این در حالی است که هنوز ١٠٩ هزار واحد خانه خالی قطعی به ما اعلام نشده است. آماری که وزارت راه و شهرسازی در سامانه املاک و اسکان اعلام کرده است ٢ هزار و ۵٧۴ واحد خانه خالی است که تلاش میکنیم، اطلاعات تکمیلی و آدرس دقیق را داشته باشیم تا ارزش گذاری انجام شود و مطالبه مالیاتی صورت بگیرد. باقی واحدها مواردی هستند که از طرف مالکان تعیین تکلیف نهایی نشدهاند و مشکوک به خالی بودن هستند.

شناسایی خانههای خالی برابر قانون با وزارت راه است

او با اشاره به زمان تعیین تکلیف ١٠۵ هزار واحد خالی گفت: منتظر هستیم وزارت راه و شهرسازی فرایند لازم را انجام دهد و بعد در اختیار ما قرار بدهد چرا که هنوز فهرست اول که شامل ١٠٩ هزار خانه خالی است به طور کامل برای ما محرز نشده است.

خانی گفت: مجلس در اصلاحاتی که انجام میدهد امکانات تکمیلی را در قانون پیش بینی میکند که بازدارندگی بیشتری داشته باشد. ٢ هزار و ٧۵۴ نفر مواردی است که افراد خود اظهاری کردهاند. نرخ جرایم خالی ماندن خانهها بیشتر شده است و در قانون مجلس پیگیری میشود تا نسبت به گذشته افزایش داشته باشد ولی میزان آن فعلا نهایی نشده است.

این مقام مسئول درباره شناسایی احتکار خانههای خالی هم گفت: شناسایی و احراز خانههای خالی برابر قانون با وزارت راه و شهرسازی است، البته اطلاعات تکمیلی را در اختیار این وزراتخانه قرار دادهایم و تلاش کردهایم که دستگاههای اجرایی مرتبط را برای همکاری تشویق کنیم.

مشاهده نظرات