آنالیز مواد‌ Para Xylene پتروشیمی نوری (برزویه)

اطلاعات کلی

نام گرید

Para Xylene
تولیدکننده پتروشیمی نوری (برزویه)
دستهها مواد شیمیایی، هیدروکربن آروماتیک، زایلین، پارا زایلین


خواص
فیزیکی

نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Acid Wash Color 1   Maximum Value ASTM D848
Benzene+Toluene Content 0.03 WT.% Maximum Value ASTM D3798
Color 20  APHA Pt-Co, Maximum Value ASTM D1209
Distillation Range 2  C° Maximum Value ASTM D850
Ethyl Benzene 0.3 WT.% Maximum Value ASTM D3798
Meta-Xylene 0.25 WT.% Maximum Value ASTM D3798
Non-Aromatics 0.2 WT.% Maximum Value ASTM D3798
Ortho-Xylene  0.1 WT.% Maximum Value ASTM D3798
Purity 97.5 WT.% Minimum Value ASTM D3798
Specific Gravity 0.865 - 0.8661   At 15.6 /15.6 ºC ASTM D4052
Total Chloride 1 ppm Maximum Value ASTM D4929
Total Sulphur 1 ppm Maximum Value ASTM D5453
مشاهده نظرات