بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران (رشته‌ها و بافته‌ها شماره 511)

نسخه الکترونیکی شماره 511 بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران در سایت ارانیکو منتشر شد.