در گفت و گوی اسلامی و وزیر حمل و نقل افغانستان مطرح شد؛

اهداف بلند ایران و افغانستان برای خط ریلی خواف-هرات

وزیران راه ایران و افغانستان در خصوص جزییات افتتاح و بهره‌برداری از راه‌آهن خواف-هرات گفت و گو کردند.

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی و محمد یما شمس، وزیر حمل و نقل افغانستان، در خصوص جزییات و ابعاد مختلف افتتاح و بهرهبرداری از خط راهآهن خواف-هرات با یکدیگر گفتوگو کردند.

دو طرف در این گفتوگو که از طریق ارتباط ویدئوکنفرانس انجام شد در خصوص شیوه بهرهبرداری، مسائل مالی، خدمات بیمهای، آموزش نیروی انسانی، نقل و انتقال بار و مسافر، مسائل گمرکی، فنی و امنیتی، رایزنی و گفتوگو کردند.

اسلامی، در بخشی از این گفتوگو بر ضرورت دقت در جزییات و ابعاد گفتوگوها و قرارداد بهرهبرداری خط ریلی خواف-هرات تاکید کرد و گفت: اهداف بلندی را برای این خط ریلی، میتوان پایهگذاری کرد.

او افزود: ساخت و بهرهبرداری از این خط ریلی، همه کار نیست؛ بلکه نقطه آغاز و سنگ بنایی برای توسعه روابط استراتژیکی است که خیر و برکت آن به دو ملت دوست و همسایه خواهد رسید.

راهآهـن خواف-هرات، به طول ۱۳۹ کیلومتر، بهصورت یک خطه ساخته شده و خواف در استان خراسان رضوی را به هرات، دومین شهر پرجمعیت افغانستان متصل میکند.

مشاهده نظرات