نشریه مشعل وزارت نفت (شماره 988)

نسخه الکترونیکی شماره 988 نشریه مشعل وزارت نفت در سایت ارانیکو منتشر شد.