علت غیب شدن سهمیه بنزین از کارت سوخت چیست؟

بعد از گذشت مدت ها از زمان استفاده از کارتهای سوخت در جایگاه ها، هنوز پرسشی مبنی بر علت کسر شدن سهمیه بنزین از کارتها دارد، که علت آن همانطور که چندین بار اعلام شده نحوه نادرست سوختگیری است.

سیستم سوختگیری تنها برای جلوگیری از تخلف احتمالی و خارج کردن زودهنگام کارت سوخت در حین سوختگیری تعریف شده است و در صورتی که پس از پایان سوختگیری، راننده ابتدا نازل را بر جای خود گذاشته و پس از دیدن پیام "کارت خود را بردارید" نسبت به خارج کردن کارت سوخت خود اقدام کند، امکان ندارد حتی یکقطره بیشتر از سهمیه وی کسر شود.

در واقع جریان از این قرار است که اگر فرایند سوختگیری به شیوه درست مورد نظر شرکت پخش فراوردههای نفتی انجام نشود، امکان دارد تا سقف ۳.۹۹ لیتر از سهمیه کارت سوخت فرد کاسته شود؛ در اینباره شرکت پخش فراوردههای نفتی اطلاعاتی را منتشر کرده که بر اساس آن سامانه هوشمند سوخت "جهت جلوگیری از تخلف حاصل از بیرون کشیدن کارت در حین سوختگیری" بدینصورت عمل میکند که با وارد کردن کارت در کارتخوان و مشخص شدن مقدار سهمیه، با شروع سوختگیری، ابتدا ۳,۹۹ لیتر از سهمیه کسر میشود و شروع به سوختگیری میکند، پس از اتمام پیمانه اول، ۳,۹۹ لیتر دیگر از سهمیه کم میشود و مجددا سوختگیری ادامه پیدا میکند و این فرایند بهصورت پیمانه پیمانه تا انتهای سوختگیری ادامه مییابد.

براین اساس، اگر در حین سوختگیری کارت از کارتخوان بیرون کشیده شود، مقداری که باقیمانده ۳,۹۹ لیتر است، از سهمیه آن کارت کسر میشود (برای مثال اگر دو لیتر سوختگیری کرده است و کارت را بیرون بکشد ۱.۹۹ لیتر بیشتر از سهمیه آن کارت کم میشود) و اگر همان کارت، دوباره وارد همان کارتخوان شود، سهمیهای که بیشتر از لیتراژ برداشت شده از نازل کم شده است، به کارت برگردانده میشود.

شرکت پخش فراوردههای نفتی تاکید کرده است که درصورت خارج کردن زودهنگام کارت سوخت از کارتخوان جایگاه، سوختگیری قطع می شود و لیتراژ مذکور از سهمیه کسر میشود، لیکن صرفاً به اندازه لیتراژ سوختگیری شده، هزینه محاسبه خواهد شد. بر این اساس، در صورتی که شما حین سوختگیری کارت سوخت را زودتر از اتمام کامل مراحل سوختگیری از نازل خارج کنید، در هر نقطه از پیمانه ۳.۹۹ لیتری درنظر گرفته شده قرار داشته باشید، کل آن پیمانه از حساب سهمیه شما کسر میشود.

به طور مثال اگر شما ۴.۵ لیتر بنزین زدهاید و قبل از گذاشتن نازل و دیدن پیغام "لطفا کارت خود را بردارید" اقدام به برداشتن کارت سوخت در میانه روند سوختگیری کنید، ۷.۹۸ لیتر از سهمیه سوخت شما کسر میشود. در مثالی دیگر اگر شما ۲۸ لیتر بنزین زده باشید و بی توجه به روال درست سوختگیری، کارت خود را زود از دستگاه خارج کنید، سیستم ۳۱.۹۲ لیتر از سهمیه شما کسر میکند و در حقیقت بخشی از سهمیه سوختگیری نوبت بعد خود را با اینکار میسوزانید، در صورتی که اگر روند سوختگیری خود را به صورت درست به پایان برسانید، دقیقا همان ۲۸ لیتر از سهمیه شما کاسته خواهد شد.

در این راستا فاطمه کاهی - سخنگوی شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی - گفت: اگر فرایند سوخت گیری با استفاده از کارت سوخت شخصی انجام شود به هیچ عنوان از سهمیه افراد کسر نخواهد شد.

وی ضمن تاکید بر استفاده درست از کارت سوخت، اظهار کرد: میزان کاهش بسته به پیمایشی که توسط دستگاه صورت میگیرد، متفاوت است اما ممکن است گاهی به علت استفاده نادرست از کارت یک یا دو لیتر میزان سهمیه کاهش یابد.

به گفته سخنگوی شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی علت این مساله این است که وسط عملیات سوختگیری کارت خارج میشود، به محض اینکه سوختگیری انجام و نازل سر جایش قرار گرفت، قطعکن نازل فعال میشود و پیام "لطفا کارت خود را بردارید" روی صفحه مانیتور ظاهر میشود که اگر فرد در این زمان کارت خود را خارج کند، هیچ مشکلی به وجود نمی آید.

کاهی اظهار کرد: توصیه ما این است که حتما پس از ظاهر شدن عبارت "لطفا کارت خود را بردارید"، به خروج کارت خود اقدام کنند چراکه در غیر این صورت، ممکن است یک یا دو لیتر کاهش سهمیه برای فرد اتفاق بیفتد و علت این است که هنوز ارتباط قطعکن نازل با سامانه برقرار نشده است.

وی با بیان اینکه امکان ندارد حتی اگر فرد شرایط سوخت گیری را به درستی رعایت نکند، بیش از چهار لیتر از سهمیه فرد کاسته شود، گفت: اگر افراد متوجه کاهش سهمیه بیش از چهار لیتر در کارت هاس سوخت خود شدند می توانند این مساله را از طریق سامانه ۰۹۶۲۷ پیگیری کنند.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات