آنالیز مواد‌ Linear Alkylbenzene شرکت پتروشیمی بیستون

اطلاعات کلی

نام گرید

Linear Alkylbenzene
تولیدکننده شرکت پتروشیمی بیستون
دستهها مواد شیمیایی، هیدروکربن آروماتیک، آلکیل بنزن، آلکیل بنزن خطی

 

خواص فیزیکی

نام مقدار واحد شرایط استاندارد
2-Phenyl Alkanes 20  WT.% Maximum Value  
Average Molecular Weight 238 - 244 gr/mol    
Bromine Index 15 mg/100gr Maximum Value ASTM D1492
Carbon Distribution 1 WT.% LAB9  
Carbon Distribution 10 WT.% LAB10  
Carbon Distribution 30 - 40 WT.% LAB11  
Carbon Distribution 30 - 40 WT.% LAB12  
Carbon Distribution 11 - 20 WT.% LAB13  
Carbon Distribution 1 WT.% LAB14  
Carbon Distribution 0.3 WT.% +LAB14  
Carbon Distribution 7 WT.% Non LAB  
Density 0.858 - 0.87 g/cm³ at 15.6°C ASTM D4052
Linear Alkylbenzene 92 WT.% Minimum Value  
Saybolt Color 30   Minimum Value ASTM D156
Sulfonatability 98 WT.% Minimum Value  
Tetralins 1 WT.% Maximum Value  
Total Normal Paraffin 0.5 WT.% Maximum Value  
Viscosity 20 cP at +40°C ASTM D88
Water Content (ppm) 200 ppm Maximum Value ASTM D6304

 

 خواص نوری

نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Refractive Index 1.2   at 20°C ASTM D1218
مشاهده نظرات