منشأ حبس کالاهای وارداتی در گمرک

دیوار دوم تجارت خارجی

درحالیکه کشور با موانع بزرگی در راه تجارت خارجی بهواسطه تحریمها روبهرو است، حبس میلیاردها دلار کالا در گمرکات کشور، فشار مضاعفی بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. کالاهای رسوبشده شامل نهادههای اولیه تولید و همچنین کالاهای خوراکی ضروری برای عامه مردم ازجمله گندم، جو، ذرت، شکر، دانههای روغنی، سویا، برنج و روغن خام میشوند که حجم آنها به صدها هزار تن بالغ میشوند. مشکلاتی همچون منشأ ارز وارداتی و دریافت مابهالتفاوت قیمت ارزی نیمایی با دلار ۴۲۰۰ در زمان سفارش، از جمله مهمترین سدهای پیش روی کالاهای ترخیص نشدهاند. علاوهبر این گمرک درخصوص ترخیص کالاها نیازمند کسب تکلیف از ۳۵ نهاد مستقل دیگر است که این امر هم بر پیچیدگی موضوع میافزاید. برخی واردکنندگان نیز در سمت دیگر قضیه، بهواسطه انتظارات تورمی و سیاستهای تعزیراتی انگیزهای برای ترخیص کالا ندارند و مایلند آنها همچنان در انبار نگهداری شوند تا از موج تورمی سود ببرند که خود این مساله باعث کاهش مضاعف عرضه میشود.

مشاهده نظرات

متوسط قیمت کالاهای خوراکی اعلام شد

غذایی و کشاورزی

تجارت محصولات فولادی زیر ذره‌بین

فلزات و معادن

موانع رشد ارزش‌افزوده بخش معدن

فلزات و معادن