سامانه بازارگاه اصلاح شد/ توزیع سیستماتیک نهاده‌های دامی

با آغاز دور جدید فعالیت سامانه بازارگاه از ابتدای مهرماه، امروز با حضور دو معاون وزیر جهاد کشاورزی در جلسه‌ای ویدئوکنفرانسی با نمایندگان امور دام همه استان‌ها، وضعیت این سامانه مورد پایش قرار گرفت.

مرتضی رضایی، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در این جلسه با اشاره به تغییرات بنیادین در سامانه بازارگاه گفت: سامانه بازارگاه به دلیل انتقاداتی که از آن درباره توزیع از طریق استانها و نه واحدهای تولیدی صورت گرفته بود، اکنون اصلاح شده است.

رضایی در ادامه افزود: مهمترین اشکال سامانه بازارگاه از دید فعالان امور دام، توزیع نهادههای دامی ذرت، جو و کنجاله (به جز سبوس) به معاونان امور دام در استانها بود و از آنجاکه تخصیص نهاده به واحدهای تولیدی در جایی به ثبت نمیرسید، شائبههایی را ایجاد کرده بود.

توزیع نهاده، اتوماتیک خواهد شد

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه گفت: در دو ماه اخیر با اصلاح سامانه بازارگاه، تخصیص نهادههای دامی را بهصورت سیستماتیک در نظر گرفتیم. بهطوریکه هر واحد دامداری با ثبت کامل دادههای درخواستشده در مورد واحد تولیدی، بهصورت سیستماتیک نهاده دریافت میکند.

او با اشاره به واحدهای مرغ گوشتی مجاز، گفت: در سقف پروانه ۵۰هزار قطعه جوجهریزی، به آنها نهاده تعلق میگیرد و سن پرورش نیز ۴۰روز در نظر گرفته میشود و مطابق با آن، نهاده به واحدهای تولیدی تعلق خواهد گرفت.

نظارت میدانی واحدهای بهرهبرداری

رضایی همچنین بر نظارت مداوم بر توزیع نهاده تأکید کرد و گفت: منظور از نظارت نه از طریق سامانه سماصط، بلکه بهصورت میدانی خواهد بود تا فعالیت واحدهای تولیدی را راستیآزمایی کنیم.

دریافت نهاده سیستمی شده است

امید گیلانپور، معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسبوکارهای کشاورزی نیز در این جلسه با اشاره به آغاز به کار دور جدید فعالیتهای این سامانه از اول مهرماه، گفت: در سامانه اصلاح شده، به جای آنکه برخی از گروههای مصرفکننده، نهادههای دامی را بهصورت دو مرحلهای دریافت کنند، بهصورت اتوماتیک این نهادهها را دریافت خواهند کرد.

گیلانپور در توضیح روند فعالیت سامانه در دور جدید، ادامه داد: فعالیت این سامانه بر طبق اطلاعاتی خواهد بود که در سامانه سماصط به ثبت میرسد. با مبنا قرار دادن اطلاعات سامانه سماصط و در مرحله بعدی، راستیآزمایی این اطلاعات با اطلاعات سامانههای «پایش و مراقبت بیماریهای دامی» (GIS) و قرنطینه سازمان دامپزشکی، میزان مرغ موجود در سالن را رصد کرده و براساس نوع فعالیت و سن گله، مطابق فرمولی مشخص، نهاده را بین واحدها توزیع میکنیم.

او با بیان اینکه اکنون واحدهای مرغ مادر، لاین، اجداد و تخمگذار در این سیستم نهاده را دریافت میکنند، افزود: در حال حاضر، دریافت نهاده کاملا سیستمی شده است. به این معنا که سیستم بدون توجه به آنکه چه واحد تولیدی، دریافتکننده نهاده است، فقط براساس شاخصهایی که از آن در اختیار دارد و بدون شناسایی مالک واحد، نهاده را توزیع خواهد کرد.

گیلانپور با اشاره به اصلاح دیگری که در این سامانه صورت گرفته، تصریح کرد: در گذشته مبنای توزیع نهاده، پروانه بهرهبرداری بود. اکنون با توجه به مرتبط شدن میزان توزیع نهاده به میزان تولید، عملا واحدهایی که در آنها جوجه نباشد، به آنها نهاده نمیدهیم تا آنکه مجوز جوجهریزی جدید دریافت کنند.

پیشرفت پایش توزیع نهاده

معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسبوکارهای کشاورزی با تأکید بر اینکه عملا سطح پایش به جای آنکه به واحد بهرهبرداری (مرغداری) ختم شود، یک مرحله جلوتر رفته و محصول نهایی این واحدها مورد رصد قرار خواهد گرفت، گفت: اگر میزان محصول نهایی انطباقی با میزان نهاده تحویلی نداشته باشد، دو اتفاق خواهد افتاد. نخست، این واحد بهرهبرداری به سامانه بازارگاه، بدهکار خواهد شد و باید پاسخگو باشد که چرا آن میزان که باید، تولید نکرده است و دوم، جریمه مشمول این واحد بهرهبرداری خواهد شد و در دوره آینده نمیتواند نهاده دریافت کند، زیرا در دوره گذشته محصول خود را تحویل نداده است.

با این حال این مقام مسئول تأکید کرد که این سامانه در حال تکمیل است و در آینده با تغییرات دیگری نیز در آن روبرو خواهیم بود.

در این جلسه که به بررسی مشکلات سامانه بازارگاه میپرداخت، نمایندگان امور دام در استانها به بررسی بیشتر جزئیات پرداخته و نکاتی را یادآور شدند. براین اساس مقرر شد تا در دو هفته آینده، جلسهای دیگر برگزار شده و روند اصلاحی، مجددا مورد پایش قرار گیرد.

منبع: ایلنا
مشاهده نظرات