تکلیف ۱۳ شرکت غیربورسی سبد سهام عدالت چه می‌شود؟

قرار است سهام ۱۳ شرکت غیربورسی حاضر در سبد سهام عدالت در قالب هلدینگ شرکت‌های غیربورسی سروسامان داده شده و سهام آنها قابلیت دادستد پیدا کند.

موضوع آزادسازی سهام عدالت در حالی از بهار امسال کلید خورده و در جریان است که دارندگان این سهام که روش مستقیم را انتخاب کردهاند تا کنون اجازه فروش 60 درصد سهام خود را به دست آوردهاند و مشمولانی هم که روش غیرمستقیم را انتخاب کردهاند، رفته رفته با پذیرش شرکتهای استانی سهام عدالت از این اختیار برخوردار میشوند.

این در حالی است که نگاهی به پرتفوی سهام عدالت نشان می دهد از 49 شرکت حاضر در این سبد، 36 شرکت بورسی و فرابورسی هستند که قابلیت فروش آنها برای سهامداران عدالت فراهم شده است.

بر این اساس در خصوص 13 شرکت غیربورسی سبد سهام عدالت نیز باید گفت مطابق وعده مسئولان این 13 شرکت قرار است در قالب هلدینگ غیر بورسیهای سهام عدالت سروسامان یابند تا بدین ترتیب همه دارندگان سهام عدالت صرف نظر از این که چه روشی را انتخاب کردهاند، در این هلدینگها نیز سهم داشته باشند.

در این راستا قرار است شرکتهای غیربورسی سهام عدالت بر اساس مصوبه شورای عالی بورس در قالب یک هلدینگ (شرکت مادر) وارد بورس خواهند شد.

این در شرایطی است که به گفته رئیس اتاق تعاون در حال حاضر هلدینگ شرکتهای غیربورسی با حضور روسای اتاق تعاون ایران، اتاق بازرگانی و سازمان خصوصیسازی به عنوان سه عضو هیات موسس باید تشکیل شود که این مسئله به امضا نیز رسیده است.

بر این اساس قرار است این سه نفر به عنوان هیات موسس هلدینگ شرکتهای غیربورسی سهام عدالت انتخاب شوند تا پس از ثبت این هلدینگ، انتخابات هیات مدیره برگزار شده و بعد از انتخاب مدیرعامل، هلدینگ شرکتهای غیربورسی حاضر در سبد سهام عدالت تعیین تکلیف و این شرکتها از حیطه دولت خارج و توسط هلدینگ اداره شوند.

نکته قابل بیان در خصوص تشکیل این هلدینگ این است که سهامداران عدالت فارغ از این که روش مدیریت مستقیم یا غیرمستقیم را برای آزادسازی سهام خود انتخاب کردهاند، به اندازه یکسان در این هلدینگ سهام دارند.

آن طور که متولیان امر وعده دادهاند حداکثر طی دو ماه آینده تشریفات اداری و قانونی هلدینگ سهام عدالت انجام خواهد شد.

منبع: تسنیم
مشاهده نظرات