بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران (رشته‌ها و بافته‌ها شماره 516)

نسخه الکترونیکی شماره 516 بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران در سایت ارانیکو منتشر شد.