ایران رئیس دوره‌ای گروه ۲۴ شد

رئیس کل بانک مرکزی در اجلاس مجازی اخیر وزرا و روسای کل گروه ۲۴، ریاست دوره‌ای این گروه را برای مدت دوازده ماه عهده‌دار شد.

عبدالناصر همتی در این اجلاس با بیان این که برای من افتخار و امتیاز بزرگی است که به عنوان رئیس گروه ۲۴ در دوازده ماه آینده در خدمت شما باشم، گفت: مایلم فرصت را مغتنم شمرده و از تلاشهای ریاست گروه ۲۴، جناب وزیر افوری عطا و دولت غنا به خاطر سکانداری گروه ۲۴ در طول این سال پرتلاطم قدردانی کنم.

رییسکل بانک مرکزی به اهمیت گروه ۲۴ اشاره کرد و افزود: با توجه به رکودهای عمیق کنونی که از همهگیری کرونا ناشی میشوند، نقش و اهمیت گروه ۲۴ روز به روز پررنگتر میشود. در پیگیری رسالت این گروه، ما قصد داریم که تا بالاترین حد امکان مسائل گذشته را دنبال کنیم و همزمان با تمرکز بر تاب آوری تعاملات سازندهتری بین اعضای گروه برقرار سازیم.

وی ادامه داد: علاوه بر این، دستیابی به واکسن و روشهای درمانی بازگشت پایدار فعالیتهای اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

رئیس دورهای گروه ۲۴ با تاکید بر لزوم هماهنگی جهانی برای حل مشکلات به ویژه در زمینه ویروس کرونا، تصریح کرد: به عنوان یک گروه، ما باید همواره از یک راه حل جهانی هماهنگشده طرفداری کنیم تا این اطمینان ایجاد شود که تمام کشورها بدون هیچ استثنایی به واکسن و درمان کمهزینه برای کوید - ۱۹ و کمکهای مالی از جمله کمکهای اضطراری بر مبنای نیازها و دلایل بشردوستانه دسترسی داشته باشند؛ به گونهای که همه ما بتوانیم با اطمینان و بالاترین توان بالقوه، فعالیتهای اقتصادی خود را از سر گیریم.

وی خاطرنشان کرد: اطمینان دارم که در این دوران خدمت، ما قادر خواهیم بود تا سیاستهایی را مبتنی بر چشمانداز آینده و اهداف از پیش تعیین شده تدوین و به کشورهای عضو کمک کنیم بر این بحران بیسابقه و شرایط آسیبزای کنونی غلبه کنند. برنامههای مشترک ما بر اهداف بهبود اقتصادی در دوران پس از همهگیری، چگونگی برقراری ثبات مالی و به ویژه مدیریت بدهی عمومی متمرکز خواهند بود.

همتی در پایان گفت: مایلم مراتب عمیق تشکر خویش را به اعضای گروه به خاطر فرصتی که به من اعطا کردند تا به عنوان رئیس گروه به خدمت بپردازم، ابراز کنم.

گروه ۲۴ به منظور ایجاد هماهنگی و پیشبرد مواضع کشورهای در حال توسعه در قلمروهای پولی و توسعه مالی در اواخر سال ۱۹۷۱ ایجاد شد.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات