معاون سازمان مالیاتی:

مالیات بیش از یک میلیون مؤدی بدون رسیدگی قطعی شد

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در راستای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم مالیات بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار مودی خرد بدون رسیدگی قطعی شد.

محمد مسیحی در خصوص نقش و اهمیت مالیات در اداره کشور گفت: مالیات قدرت ذاتی دولتها است و در همه کشورها و دولتها با مبانی اقتصادی متفاوت، بهترین راه اداره کشور تأمین درآمد از طریق درآمدهای پاک مالیاتی است.

وی افزود: در کشور ما در سالهای گذشته به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی، به مالیات کمتر پرداختهشده است، ولی تحریمها این فرصت را برای کشور فراهم کرده است که به درآمدهای مالیاتی بهعنوان یک منبع درآمد امن داخلی پرداخته شود؛ بنابراین سعی و هدف ما بهعنوان کارگزاران مالیاتی این است که از این فرصت استفاده کنیم و وصول و باز توزیع عادلانه مالیات را تحقق بخشیم.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان با اشاره به سخنان حضرت علی (ع) در نامه ۵۳ خود به مالک اشتر اعلام کرد: امر وصول مالیات بهدرستی در این نامه تبیین شده است و این بیان گوهربار بایستی سرلوحه کار ما باشد. در این نامه یکی از موارد مهم عنوان شده اعتماد به مردم است و این امر بهعنوان یک عنصر مهم در برنامهریزیها و اهداف سازمان امور مالیاتی کشور همیشه مدنظر قرار میگیرد؛ بنابراین اعتماد مردم در کنار تکریم ارباب رجوع بهعنوان مهمترین بخش سیستم کنترل داخلی نظام مالیاتی تعریفشده است.

وی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی کشور مانند بسیاری از کشورهای توسعهیافته و موفق در نظام مالیاتی که درصد کمی از فعالان اقتصادی عمده درآمدهای مالیاتی را تأمین میکنند، از ابزار ریسک و تمکین استفاده میکند و برای سایر بخشها نیز بهعنوان یک ابزار حاکمیتی به دنبال باز توزیع عادلانه منابع و ثروت خواهیم بود.

مسیحی ادامه داد: یکی از برنامههای محوری سازمان امور مالیاتی کشور در سال جاری اجرای ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم است که بر مبنای سه ضلع ریسک، تمکین و اهمیت پروندههای مالیاتی و مودیان مالیاتی بنا شده است.

وی گفت: بر اساس قانون به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده که اظهارنامه فعالان اقتصادی را بپذیرد و آن درصدی که پر ریسک هستند و صادقانه اظهارنامه و درآمدهای خود را ابراز نکردهاند، بررسی و رسیدگی میکند. ما امسال برای اولین ماده ۹۷ را اجرا میکنیم و میخواهیم اظهارنامه مودیان مالیاتی کم ریسک را بدون رسیدگی قطعی کنیم.

معاون سازمان ادامه داد: در همین راستا همزمان از اختیار ماده تبصره ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده کرده و کسانی که این شرایط را قبول کردهاند، مالیات آنها قطعی شده است. با این کار بیش از یک میلیون و هفتصد هزار مودی خرد از دور خارج شدند و اظهارنامه و پرونده ایشان نیاز به رسیدگی ندارد، مگر اینکه مدارک و اطلاعات مستندی به دست آید.

وی افزود: میخواهیم اعتماد سرلوحه کار ما باشد و بر مبنای شاخص ریسک اظهارنامهها را راستی آزمایی کنیم. با این سیاست راهبردی، بخش زیادی از انرژی و فرصت همکاران ما آزاد میشود تا در بخشهای دیگر خصوصا فرار مالیاتی و موارد اجتناب از پرداخت مالیات تمرکز کنیم و اینگونه افراد را شناسایی کنیم.

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، مسیحی گفت: هدف ما از این اعتماد همهجانبه تمکین مالیاتی است. تمکین مالیاتی یک مفهوم حرفهای در نظامهای مالیاتی است و ارزیابی یک نظام مالیاتی با تمکین سنجیده میشود.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نقش نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور گفت: کار همکاران ما در حوزههای مالیاتی یک کار قضاوتی بر مبنای دانش تخصصی، حرفهای و تجربه است و باید روزبهروز این توانمندیهای خود را بهتر کنیم. با توجه به حساسیت سازمان امور مالیاتی کشور روی تضییع حقوق عمومی و بیتالمال سعی نموده است نیروی انسانی خود را بهعنوان بزرگترین سرمایه سازمانی رهبری و هدایت نموده و شرایط رشد و بالندگی آنها را فراهم نماید.

وی ادامه داد: ما باید در چارچوب تکالیف قانونی خود و با همکاری سایر دستگاههای اجرایی، مردم را بهدرستی راهنمایی کنیم و ایشان را به حقوق و تکالیف مالیاتی آشنا کنیم. مردم ما باید بدانند که مالیات یک هزینه اجتماعی است نه یک زیان اجتماعی. ما از امکانات کشور استفاده میکنیم و باید مالیات بدهیم تا فضا و بستر امکانات و خدمات در کشور روزبهروز بیشتر و بهتر شود و از همه مهمتر این امکانات در اختیار مناطق محروم و کم برخوردار نیز قرار گیرد.

مسیحی در پایان گفت: سازمان امور مالیاتی کشور بسترهای الکترونیک مناسبی جهت ارائه خدمات شایسته به مردم استان و فعالان محترم اقتصادی فراهم نموده است. یکی از کارها و اقدامات خوب، ایجاد بستر ابلاغ الکترونیک و برونسپاری مالیات نقلوانتقال املاک است. در ششماهه نخست سال جاری، نزدیک به ۵۰ درصد مراجعه مردم به ادارات امور مالیاتی کشور جهت پرداخت مالیات نقلوانتقال املاک کاهشیافته است. هدف ما از پیادهسازی این امکانات، توسعه خدمات غیرحضوری و کاهش رابطه رودرروی همکاران با مودیان مالیاتی بهمنظور به حداقل رساندن هزینههای اجتماعی و بهبود فضای کسبوکار است. وصول با اصول ما همچنان ادامه دارد و امیدواریم بتوانیم این امر را به نحو شایستهای در کشور محقق کنیم.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات