حداقل حقوق بازنشستگان کشوری به 3.5 میلیون تومان رسید

مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: حداقل حقوق کارمندانی که با ۳۰ سال خدمت بازنشسته شده‌اند در تعیین گروه‌های شغلی به سه‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

اکبر شیرمحمدی، مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: در تکمیل آنچه در ابتدای سال صورت گرفت با کمک و حمایت دولت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان برنامه و بودجه همسانسازی حقوق بازنشستگان انجام شد و در تکمیل افزایشها تا ۹۰ درصد میانگین حقوق شاغلان همگروه افزایش حقوق درنظر گرفته شد.

براساس گزارش ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل صندوق بازنشستگی کشوری، او افزود: جداول حقوق در این زمینه تهیه و دستورالعملهای اجرایی نیز ابلاغ شده است و در چارچوب افزایشها برای یکمیلیون و ۴۸۹ هزارنفر از بازنشستگان حکم صادر شده است؛ لذا احکام قابل دریافت و رویت است؛ بهطوریکه از طریق سایت صندوق بازنشستگی، متقاضیان میتوانند احکام خود را رویت کنند.

شیرمحمدی اظهار کرد: جداول ابلاغی در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ و خدمات کشوری و دستگاههایی که فاقد گروههای شغلی بودند، به طور یکسان به عنوان کارمندان دولت در نظر گرفته شده است.

به گفته او، کارمندانی که با ۳۰ سال خدمت بازنشسته شدهاند و حداقل حقوق آنها در ابتدای سال دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود در تعیین گروههای شغلی حقوقشان حداقل به سهمیلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اینکه «پیش از این قانونگذار در قانون بودجه افزایش همسانسازی را با رعایت حداقل حقوق در نظر میگرفت؛ لذا برای گروههای شغلی بالاتر معمولا همسانسازی تعلق نمیگرفت»، ادامه داد: الان به میانگین ۹۰ درصد حقوق شاغلان توجه شده، لذا حداقل حقوق هم ترمیم شده است.

شیرمحمدی گفت: با توجه به اینکه قوانین صندوقهای بازنشستگی مربوط به سالهای گذشته است، این صندوقها باید اصلاحات ساختاری انجام دهند و قوانین آنها اصلاح شود، زیرا هزینههایی به صندوقهای بازنشستگی تحمیل میشود و این صندوقها مشمول قوانین حمایتی شدهاند؛ درحالیکه باید بیمهای باشند.

مشاهده نظرات