اجرایی شدن بخش دوم بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۹

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از اجرایی شدن بخش دوم بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۹ خبر داد.

حمید زادبوم با اعلام این خبر افزود: بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۹ در بخش مشوقها شامل دو بخش منابع صندوق توسعه ملی و منابع بودجهای مشوقهای صادراتی است که با توجه به تخصیص بخشی از بودجه مشوقهای صادراتی و همچنین ابلاغ شیوهنامههای مربوطه توسط مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت، پرداخت مشوقهای صادراتی توسط سازمان توسعه تجارت ایران، اجرایی خواهد شد.

حمید زادبوم افزود: دبیرخانه کارگروه مشوقهای صادراتی نسبت به تشکیل پرونده متقاضیان دریافت مشوقهای صادراتی در ۱۰ زیر فصل موجود در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی اقدام کرده و پس از طرح موضوع در کارگروه مشوقهای صادراتی، نسبت به پرداخت مشوقهای صادراتی اقدام خواهد شد.

رئیس کارگروه مشوقهای صادراتی در پایان مجددا بر پرداخت مشوقهای صادراتی با اولویت زیرساختهای صادراتی تاکید کرده و نقش سازمانهای صنعت، معدن و تجارت به عنوان دبیرخانه کارگروه توسعه صادرات استانها را در این مهم، ارزشمند توصیف کرد.

منبع: ایلنا
مشاهده نظرات