براساس اعلام بانک مرکزی؛

اوراق بدهی دولت امروز ‌مشتری نداشت/ حراج بعدی ۶ آبان

بانک مرکزی با اعلام نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مورخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۹ اعلام کرد که حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ ۶ آبان ماه سال جاری برگزار می‌شود.

به نقل از بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز سهشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع میرساند، طی برگزاری بیست و یکمین مرحله از این حراج، بانکها و سایر موسسات مالی غیربانکی هیچ سفارشی در سامانههای بازار بینبانکی و مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت نکردند.

سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس در حدود ۲۹۳.۴ میلیارد ریال اوراق «اراد۴۹» با نرخ بازده تا سررسید ۲۱ درصد و ۱۰۱.۸ میلیارد ریال اوراق «اراد۵۳» با نرخ بازده تا سررسید ۲۱ درصد (در مجموع به ارزش ۳۹۵.۲ میلیارد ریال) را خریداری کردند.

برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی (۶ آبان ماه ۱۳۹۹)

کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله بیستودوم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای بیمهای و شرکتهای تأمین سرمایه را در روز سهشنبه ۶ آبانماه ۱۳۹۹ اجرا می کند. اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپندار و با تواتر پرداخت سود ششماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است:

بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می توانند نسبت به ارسال سفارشهای خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه ۳ آبان ماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند.

صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای بیمهای و شرکتهای تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می توانند سفارشهای خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه ۳ آبانماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معاملات مربوط به این حراج در روز سهشنبه ۶ آبانماه ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.

کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می توانند سفارشهای خود را در هر نماد به طور جداگانه ارسال کنند.

شایان ذکر است حداقل حجم سفارش در هر یک از نمادهای مزبور ۵۰۰ هزار ورقه است. همچنین به نهادهای مالی شرکت کننده در این حراج توصیه می شود، تنوع بخشی به سبد دارایی های مالی را در سفارش گذاری مد قرار دهند.

ذکر این نکته ضروری است که، وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیمگیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعیین سفارشهای برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام میکند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام میشود.

همچنین بر اساس جزء (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمیتواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تامین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تامینکننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بینبانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.

منبع: مهر
مشاهده نظرات