عدم‌استقبال خریداران از رشد نرخ پایه شمش و مقاطع فولادی در بورس کالا

حرکت خلاف جهت بازار آزاد مقاطع فولادی

راضیه احقاقی : بهای انواع میلگرد در رینگ معاملاتی بورس کالا ظرف هفته جاری از نرخ این محصول در بازار آزاد نیز بالاتر رفت. این اتفاق در حالی رخ داد که نبود تقاضای مصرفی در بازار آزاد باعث شده تا بهای مقاطع طویل فولادی در بازار تهران در هفته جاری، روند کاهشی را طی کند. رشد نرخ ارز نیمایی عامل اصلی افزایش بهای پایه شمش و مقاطع فولادی در بورس کالا بوده به‌گونه‌ای‌که در نهایت نرخ پایه میلگرد در رینگ معاملاتی بورس‌کالا از نرخ این محصولات در بازار آزاد نیز بیشتر شد، همچنین نرخ پایه شمش فولاد در روز سه‌شنبه ششم آبان نیز از بهای معامله این محصول ظرف هفته قبل (سه‌شنبه ۲۹ مهر) بالاتر برود. با وجودی که رشد نرخ پایه شمش فولاد و میلگرد در بورس کالا سیگنالی افزایشی برای بازار آزاد به‌شمار می‌رود اما نبود تقاضای مصرفی در بازار باعث شده تا بهای مقاطع در بازار آزاد نه‌تنها افزایشی پیدا نکند که با کاهش نیز همراه شود.

افزایش نرخ پایه شمش سیگنالساز رشد تقاضا

روز سهشنبه ششم آبان ماه، بازار فیزیکی بورس کالا شاهد عرضه ۱۰۰ هزار تن شمش فولادی با نرخ پایه ۱۰ هزار و ۷۶ تومان به ازای هر کیلوگرم بود. بهای پایه در نظر گرفته شده در این بازار نسبت به نرخ پایه هفته قبل یعنی سهشنبه ۲۹ مهر افزایش ۵۰۰ تومانی به ازای هر کیلوگرم داشت. در حالی این بازار شاهد این میزان افزایش در بهای پایه معاملات بود که در عرضه هفته قبل یعنی ۲۹ مهر، قیمت میانگین معامله شمش با سیاست محدودیت عرضه در نهایت به ۹ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده بود.

افزایش بهای پایه به نرخی بالاتر از میانگین قیمت معامله هفته قبل، سیگنال مثبتی برای رشد تقاضا در بازار بهشمار میرود، چرا که صنایع پاییندستی میدانند درصورت عقب انداختن خرید هفتگی، باید هفته بعد ماده اولیه خطوط تولید خود را با نرخ پایه بالاتر خریداری کنند. از همین رو در این رینگ، تقاضایی ۱۱۸ هزار تنی به ثبت رسید. درنهایت نیز ۹۶ هزار و ۵۰۰ تن شمش فولاد با میانگین بهای ۱۰ هزار و ۱۷۰ تومان مورد معامله قرار گرفت.

اگرچه افزایش هفتگی نرخ پایه شمش فولاد، سیگنالی قوی به بازار آزاد مقاطع فولادی برای رشد قیمتها بهشمار میرود اما نبود تقاضای مصرفی در این بازار باعث شده تا برخلاف رویه متداول، بازار آزاد مقاطع از این سیگنال افزایشی چندان تاثیر نگیرد و قیمتها بدون تغییر در کانال ۱۲ هزار تومان باقی بماند.
افزایش ارز نیمایی به کاهش نرخ صادراتی شمش غلبه کرد

قیمت پایه شمش فولاد براساس ۹۵ درصد شمش صادراتی فوب خلیجفارس با احتساب میانگین ارز نیمایی هفتگی محاسبه میشود. نرخ ارز نیمایی ظرف هفتههای اخیر افزایش داشته، بهگونهایکه براساس میانگین هفتگی اعلام شده از سوی بانک مرکزی کشور، میانگین نرخ ارز نیمایی ظرف هفته اخیر نسبت به هفته قبل افزایش تقریبا هزار تومانی داشته است. همین موضوع علت اصلی رشد بهای پایه انواع کالاها از جمله شمش فولاد در بورس کالا بوده است.

در زمینه بهای جهانی قیمت شمش صادراتی نیز براساس اطلاعات منتشر شده از سوی موسسه متالبولتن هر تن بیلت صادراتی ایران در تاریخ ۲۱ اکتبر (هفته گذشته) با حداقل ۴۰۰ و حداکثر ۴۱۰ دلار به ازای هر تن صادر شده است که این رقم نسبت به بهای بیلت صادراتی در هفته قبل خود یعنی ۱۴ اکتبر اندکی کاهش داشته است. حداقل بهای بیلت صادراتی ایران فوب خلیجفارس در ۱۴ اکتبر برابر ۴۰۷ دلار به ازای هر تن و حداکثر نرخ فروش آن نیز ۴۱۳ دلار به ازای هر تن بوده است. به این ترتیب نرخ ارز عامل اصلی گرانی در بازار فولاد کشور است.
نرخ میلگرد در رینگ بورس کالا از بازار آزاد بیشتر شد

روز گذشته نیز رینگ معاملاتی بورس کالا شاهد عرضه ۸۳ هزار و ۵۰۰ تن انواع میلگرد با نرخ پایه ۱۱ هزار و ۷۸۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بود که با احتساب مالیات ارزش افزوده و کارمزد، نرخ پایه هر کیلوگرم از این میلگرد به ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان میرسید. در حالی بهای پایه میلگرد با احتساب مالیات و کارمزد در رینگ بورس کالا این میزان تعیین شد که همین محصول در بازار آزاد به قیمت ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و حتی کمتر به فروش میرود.

بالاتر بودن بهای پایه عرضه مقاطع در رینگ بورس کالا نسبت به بازار آزاد باعث شد تا این رینگ در معاملات روز چهارشنبه هفتم آبان با تقاضای چندانی روبهرو نشود و تنها ۶ هزار و ۶۰۰ تن تقاضا در این بازار به ثبت برسد. البته از این میزان تقاضا نیز هزار و ۱۰۰ تن مربوط به فروش ذوبآهن بود که باتوجه به تحویل ۳ ماه بعد، محصولات این شرکت با نرخی کمتر از بهای پایه معامله شد. همچنین ۲ هزار و ۱۰۰ تن از این تقاضا نیز مربوط به فروش مجموعهای بود که محصول خود را بهصورت نسیه عرضه کرده بود. مابقی تقاضاهای ثبت شده در این بازار نیز بسیار اندک بود. بررسی بازار آزاد مقاطع نیز حکایت از روند کاهشی قیمت دارد. بهگونهایکه بهای معامله هر کیلوگرم میلگرد سایز ۱۴ در بازار آزاد تهران در روز چهارشنبه هفتم آبان نسبت بهروز ابتدایی شروع به کار هفته یعنی دوشنبه پنجم آبان، کاهش ۲۰۰ تومانی در هر کیلوگرم داشت و با نرخ ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم معامله شد. در حالی بهای پایه میلگرد بالاتر از نرخ آن در بازار آزاد قیمتگذاری شده که بررسیهای میدانی از بازار آزاد مقاطع فولادی تهران حاکی است حتی در همین نرخها نیز خریداری در بازار وجود نداشته و این بازار در رکود کامل به سر میبرد.

مشاهده نظرات