با دستور وزیر نفت صورت گرفت؛

مهم‌ترین برنامه‌های صنعت نفت برای تحقق شعار امسال ابلاغ شد

وزیر نفت مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های مرتبط با تحقق شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» را به دستگاه‌های مرتبط با صنعت نفت ابلاغ کرد.

بیژن زنگنه وزیر نفت، امروز در نشستی با حضور معاونان چهار شرکت اصلی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش و همچنین مدیران ارشد وزارت نفت، به مهمترین برنامهها و اهداف مدنظر برای تحقق شعار امسال پرداخت و تأکید کرد: هدف اصلی تمرکز و تصمیمگیری در ارتباط با موضوعها و مسائلی است که میتوان در داخل صنعت نفت به آن پرداخت و اجرایی کرد.

او به بیانات مقام معظم رهبری پیرامون شعار سال که سال «تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها» نام گرفته اشاره و اظهار کرد: در روزهای نخست سال جدید بنده طی نامهای خطاب به همه مدیران عامل چهار شرکت اصلی، دیدگاههایم را در این زمینه بیان کردم و خواستار تدوین متنی شدم که بتوان با آن اقدامهای لازم را لحاظ و در مدت زمان باقیمانده از عمر این دولت برنامههای تهیهشده را عملیاتی کرد.

وزیر نفت با بیان اینکه پارسال پیشرفتهای بزرگی در صنعت نفت رقم خورد، از تحریم بهعنوان عامل بهشدت تأثیرگذار بر برنامههای وزارت نفت یاد کرد و افزود: در این میان شیوع بیماری کرونا تأثیر مستقیمی بر اجرای برنامههای صنعت نفت نداشته است، اما از تأثیرگذاری مسئله تحریمها بهراحتی نمیتوان گذشت.

او گفت: باید پذیرفت که برطرف نشدن تحریمها میتواند عاملی بهشدت تأثیرگذار در موضوع صادرات و سرمایهگذاری باشد، هرچند ما تلاشمان را خواهیم کرد، اما نمیتوان نسبت به واقعیتها بیتوجه بود.

زنگنه تصریح کرد: در این مدت زمان کوتاه از عمر دولت کنونی بیشتر دنبال این هستیم برنامههایی را عملیاتی کنیم که با رفع موانع و چالشهای موجود در درون صنعت نفت، شدنی باشد، البته این مسئله منوط به این نخواهد بود که از دیگر موضوعهای صنعت نفت غافل شویم، بلکه آنها را نیز همسو و ذیل برنامههای اصلی در نظر خواهیم گرفت و برای تحققشان اقدامهای لازم را لحاظ میکنیم.

برنامههای شعار سال ۱۴۰۰ در دستور کار قرار گرفت

هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامهریزی وزیر نفت نیز در این نشست گفت: با توجه به اینکه شعار امسال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها در نظر گرفته شد، معاونت برنامهریزی وزارت نفت مأمور تدوین برنامهای پیرامون تحقق شعار سال بود.

او با بیان اینکه خوشبختانه با مشارکت همه شرکتهای اصلی و تابع وزارت نفت نظرها جمعآوری و نهایی شد، اظهار کرد: اقدامهای اجرایی مورد نظر در سه بخش تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها بهمنظور تحقق منویات مقام معظم رهبری برنامهریزی و در دستور کار صنعت نفت قرار گرفت.

معاون برنامهریزی وزیر نفت تصریح کرد: نگهداشت و افزایش تولید نفت، نحوه مدیریت شرکتهای تابع، مقوله ساخت داخل تجهیزات و کالاهای مورد نیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشوپخش، کاهش کاغذبازی در کل زنجیره صنعت نفت، بهینهسازی و ارتقای پالایشگاه موجود، توسعه صنایع پاییندستی نفت و فرآوردههای نفتی در زمینه بهبود مدیریت مالی در حوزه کاهش شدت مصرف گاز در کشور، افزایش توان تولید گاز طبیعی برای رفع نیاز، تولید و صادرات حداکثری گاز مایع و موضوعات مرتبط با اتان، توسعه صنعت پتروشیمی اعم از تسریع در اجرای پروژههای مرتبط با جهش دوم و سوم پتروشیمی که نقش حیاتی در اقتصاد کشور ایفا خواهد کرد، تأمین خوراک برای صنایع پاییندستی، استفاده حداکثری از ظرفیت شرکتهای داخلی اعم از شرکتهای دانشبنیان و دانشگاههای برتر کشور، کاهش آلایندههای زیستمحیطی و مدیریت جمعآوری گازهای فلر، بهبود شرایط کسبوکار خصوصی و رفع موانع مرتبط با این عرصهها و... از اهم محورها و موضوعات مدنظر برای تحقق شعار سال است.

فلاحتیان با تأکید بر اینکه اهداف مترتب بر این محورها هم احصا شده است، گفت: تلاش وزارت نفت مبتنی بر این خواهد بود که امسال بهویژه در ایامی که دولت کنونی مستقر است در جهت پشتیبانی و مانعزدایی در حوزههای مختلف صنعت نفت اقدامهای اساسی انجام دهد تا اهدافی که مدنظر مقام معظم رهبری است، تحقق یابد.

مشاهده نظرات

ذخایر برنج تولیدی و وارداتی کشور کافی است

غذایی و کشاورزی

افت ۲۰ درصدی تقاضای برنج

غذایی و کشاورزی

افزایش ۱۳ درصدی تولید سیمان در کشور

راه و ساختمان