زنگنه: بزرگ‌ترین جهش تا‌ریخ پتروشیمی رقم خورد

صنعت پتروشیمی ایران در روز پنج‌شنبه گذشته شاهد بهره‌برداری از ۳ طرح در ۳ استان فارس، بوشهر و مرکزی از مجموعه طرح‌های جهش دوم صنعت پتروشیمی بود. طرح‌هایی که به گفته وزیر نفت با تحقق کامل آنها ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور به حدود ۱۰۰ میلیون تن در سال خواهد رسید. مراسم افتتاح این سه طرح پتروشیمی به‌صورت ویدئو کنفرانس و با حضور حسن روحانی و بیژن نامدار زنگنه در روز پنج‌شنبه برگزار شد.

مهمترین پروژه بهرهبرداری شده در این مراسم، طرح پالایش پارسیانسپهر است که بهعنوان یکی از طرحهای جهش دوم صنعت پتروشیمی در دو بخش واحد بازیابی اتان در سایت مُهر استان فارس و واحد تفکیک اتان در سایت عسلویه استان بوشهر احداث شده است. میزان سرمایهگذاری در طرح پالایش پارسیان سپهر به گفته زنگنه برابر با ۳/ ۱میلیارد دلار است و تخمین زده میشود درآمد سالانه آن بیش از یک میلیارد دلار باشد. وزیر نفت همچنین در این مراسم از رقمخوردن بزرگترین جهش تاریخ پتروشیمی کشور در سال ۹۹ خبر داد و با ارجاع به آمارهای بانک مرکزی گفت که صنعت پتروشیمی یکی از ارکان مقاومت در برابر تحریم بوده و ۹۰ درصد ارز عرضه شده سامانه نیما از سوی شرکتهای این بخش بوده است.

همچنین دو طرح دانشمحور تولید کاتالیست پلیپروپیلن و کاتالیست پلیاتیلن سنگین(CX) که توسط پژوهشگران شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در شهرستان شازند استان مرکزی اجرا شدهاند و بنا به گفته مسوولان تجهیزات آن ۱۰۰ درصد در داخل کشور ساخته شده است نیز با فرمان رئیسجمهور به بهرهبرداری رسیدند.

تحقق ۵/ ۲۱ میلیون تن از تعهد افزایش ظرفیت صنعت پتروشیمی

در روز پایانی هفته گذشته طرح پالایش پارسیان سپهر از مجموعه پروژههای ملی وزارت نفت با فرمان حسن روحانی افتتاح شد. طرح پالایش پارسیان سپهر به عنوان یکی از واحدهای تامین خوراک مجتمعهای پتروشیمی، سالانه ۳/ ۱ میلیون تن اتان به خط سراسری اتان برای مصرف واحدهای الفینی تزریق خواهد کرد. یک میلیون تن پروپان و بوتان و یک میلیون تن کاندنسیت تولیدی این شرکت نیز صادر خواهد شد. درآمد سالانه پالایش پارسیان سپهر حدود یک میلیارد دلار پیشبینی شده است. همچنین این طرح در زمان ساخت برای بیش از ۵۳۰۰ نفر بهطور مستقیم و بالغ بر ۱۵ هزار نفر بهصورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرد و در زمان بهرهبرداری برای ۸۰۰ نفر بهصورت مستقیم و بیش از ۲ هزار نفر نیز بهصورت غیرمستقیم اشتغال خواهد داشت.

به گزارش «شانا» بیژن زنگنه در آیین افتتاح ۳ طرح پتروشیمی بهصورت ویدئوکنفرانس و با فرمان رئیسجمهوری، اظهار کرد: «تعهد ما در ابتدای سال ۱۳۹۹ این بود که طرحهای پتروشیمی با ظرفیت ۲۵ میلیون تن به بهرهبرداری برسد که خوشبختانه با تلاش شبانهروزی جمعی از مدیران و کارکنان شاغل در این طرحها و با وجود فشار بیماری کرونا و تحریمهای شدید علیه صنعت نفت، بزرگترین جهش تاریخ پتروشیمی کشور در سال ۱۳۹۹ رقم خورد و تاکنون ۵/ ۲۱ میلیون تن از تعهد ۲۵میلیون تنی افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی محقق شده است.»

او با بیان اینکه جهش دوم پتروشیمی آخرین گامهای مستحکم خود را برای رسیدن به مقصد برمیدارد و جهش سوم با قدرت در حال وقوع و طرحهای آن در حال اجراست، ادامه داد: «بر اساس برنامهریزی صورتگرفته، با افزودن ۳ ابرپروژه به طرحهای جهش سوم، ارزش محصولات پتروشیمی از ۳۴ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ به ۴۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۶ افزایش خواهد یافت.» زنگنه میزان سرمایهگذاری در طرح پالایش پارسیان سپهر را ۳/ ۱ میلیارد دلار و درآمد سالانه آن را بیش از یک میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: «این طرح از سوی ستاد اجرایی فرمان امام انجام شده است و سالانه ۳/ ۳ میلیون تن به ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی میافزاید.»

صنعت پتروشیمی ارزآورترین صنعت کشور

وی با بیان اینکه با افتتاح طرح استحصال اتان پالایشگاه پارسیانسپهر، در مجموع ۵/ ۲۱ میلیون تن از تعهد افزایش ظرفیت تولید پتروشیمی (۲۵ میلیون تن) کشور عملیاتی شده است، تصریح کرد: «ظرفیت تولید پتروشیمی با افتتاح سه طرح باقیمانده از مجموع ۱۷ طرح برنامهریزی شده، به بیش از ۵/ ۲۴ میلیون تن میرسد.» وزیر نفت با تاکید بر اینکه این طرحها از مصادیق اقتصاد مقاومتی، مقابله با خامفروشی، تکمیل زنجیره ارزشافزوده و جهش تولید است، خطاب به رئیسجمهوری گفت: «صنعت پتروشیمی در دوران تحریمها یکی از ارکان اصلی مقاومت کشور بوده است بهنحوی که نزدیک ۹۰ درصد ارزی که در سال گذشته در سامانه نیما عرضه شده، بنابر گزارش بانکمرکزی از سوی شرکتهای پتروشیمی بوده است.» زنگنه در ادامه عنوان کرد که تنوعبخشی به مقاصد صادرات محصولات پتروشیمی هم از کارهایی بوده که اگرچه سخت، اما در این سالها اجرایی شده است. وزیر نفت در ادامه عنوان کرد که از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون واحد بازیابی فاز نخست پتروشیمی بوشهر با ظرفیت یکمیلیون تن، بیدبلند خلیجفارس با ظرفیت ۴/ ۳ میلیون تن، پتروپالایش کنگان با ظرفیت ۵/ ۳میلیون تن و پالایشگاه پارسیان سپهر با ظرفیت ۳/ ۳ میلیون تن برای تامین خوراک به بهرهبرداری رسیده است. زنگنه در پایان در پاسخ به پرسش رئیسجمهوری درباره اینکه آیا تا پایان دولت، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی به ۱۰۰ میلیون تن میرسد، گفت: نزدیک شدهایم و با اغماض چند ماهه به این رقم خواهیم رسید.

تولید کاتالیست پلیپروپیلن برای نخستینبار در کشور

روز پنجشنبه دو طرح فنی و مهندسی شرکت پتروشیمی شازند هم از طریق ویدئوکنفرانس با حضور رئیسجمهور و استاندار مرکزی به بهرهبرداری رسیدند. این دو طرح شامل تولید کاتالیست پلیپروپیلن و تولید پلیاتیلن سنگین(تکنولوژی CX) هستند. شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی بهعنوان زیرمجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی توسعه دهنده این ۲ پروژه است و اعلام کرده که هر دو پروژه را با اتکای ۱۰۰درصدی به تجهیزات بومی ساخت داخل به اتمام رسانده است. زنگنه در سخنان خود به این ۲ پروژه و اهمیت آنها اشاره کرد و گفت: «اگرچه وزن و مقدار کاتالیستها در صنعت پتروشیمی کم است اما در صورت عدمتامین کیفی آنها واحدها و مجتمعها از مدار خارج میشوند.» همچنین مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در جریان بهرهبرداری از طرحهای ملی وزارت نفت به دستاوردهای سال گذشته اشاره کرد و گفت: «سال ۹۹ افزون بر جهش دوم محصولات پتروشیمی، همزمان سال جهش فناوری در صنعت پتروشیمی نیز بوده است.»

مشاهده نظرات