سهمیه بنزین اردیبهشت امشب واریز می‌شود

سهمیه بنزین یارانه ای اردیبهشت ساعت ۲۴ امشب در کارت‌های سوخت واریز می‌شود.

سهمیه بنزین هر ماه در ساعت صفر نخستین روز آن ماه در کارتهای سوخت شارژ میشود. از همین رو سهمیه اردیبهشتماه امشب در کارتهای سوخت واریز خواهد شد. این نوزدهمین مرحله از واریز سهمیه بنزین یارانهای از زمان بازگشت سهمیهبندی بنزین است.

این سهمیه بدون تغییر نسبت به ماههای گذشته خواهد بود و تغییری نیز در میزان ذخیره بنزین در کارتهای سوخت ایجاد نشده است.

سهمیه بنزین برای خودروهای سواری شخصی بنزینی ۶۰ لیتر، خودروهای سواری شخصی دوگانهسوز ۳۰ لیتر و برای موتورسیکلتها نیز ۲۵ لیتر در ماه است و میتوان در هر کارت سوخت، سهمیه ۹ ماه را ذخیره کرد.

بر این اساس، هر لیتر بنزین یارانهای یکهزار و ۵۰۰ تومان، بنزین آزاد سههزار تومان و بنزین سوپر نیز سههزار و ۵۰۰ تومان قیمتگذاری شده است.

 سهمیهبندی بنزین از آبان سال ۱۳۹۸ آغاز شد. این کار با هدف مدیریت مصرف بنزین و همچنین بهینهسازی آن انجام و در کنار آن توسعه سوخت سی. ان. جی به عنوان سوخت جایگزین مورد توجه قرار گرفت.

با توجه به کاهش مصرف بنزین با اجرای سهمیهبندی، فضا برای صادرات بنزین نیز فراهم شد که در شرایط تحریمهای سخت نفتی، موجب افزایش درآمدهای ارزی شد.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات