دیوان محاسبات: هشدار اتمام ذخایر سنگ آهن کشور

دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: ضعف جدی در نظارت بر عرضه محصولات فولادی و ناهماهنگی بین بخش‌های مختلف حاکمیتی موجب ایجاد التهابات متعدد و نوسانات بازار در سبد محصولات فولادی است.

دیوان محاسبات کشور در گزارشی اعلام کرد: در راستای منویات مقام معظم رهبری و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، عملکرد صنعت فولاد کشور مورد بررسی قرار گرفت و گزارش آن به مقامات مسوول کشور ارجاع شد.

در این گزارش، ضمن توجه به جایگاه تاثیرگذار این صنعت بر روند توسعه کشور و بررسی زنجیره تولید تا مصرف به مهمترین چالشها و ظرفیتهای شرکتهای تولیدکننده فولاد در ایران و همچنین قوانین و مقررات مرتبط با صنعت فولاد پرداخته شده است.

یافتههای این بررسی نشان میدهد صنعت فولاد کشور در سالهای اخیر با وجود تحریمهای ظالمانه نظام استکبار، به همت مهندسان و کارگران ایرانی توانسته ضمن حرکت رو به جلو، ارزآوری قابل قبولی نیز برای کشور ایجاد کند.

از مهمترین یافتههای این گزارش، موضوع ذخیره قطعی سنگ آهن ایران است که در حال حاضر حدود ۳/ ۳میلیارد تن برآورد شده و با توجه به برنامه ریزیهای انجامشده، تحقق تولید ۵۵میلیون تن فولاد خام در افق ۱۴۰۴ موجب اتمام ذخایر سنگ آهن حدود ۱۴ سال بعد از افق ۱۴۰۴ خواهد شد که عدم انجام اکتشافات جدید و جایگزینی ذخایر سنگ آهن مصرفشده باعث از بین رفتن پشتوانه تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانهها وابسته به فولاد میشود.

براساس اطلاعات ارائهشده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی سال ۱۳۹۸ و ۶ماه اول سال ۱۳۹۹ در مجموع ۵۷ فقره اکتشاف سنگ آهن صادر شده است که هیچیک از آنها منتج به گواهی کشف یا پروانه بهرهبرداری نشده است و این موضوع، ضعف جدی بخش اکتشاف معادن کشور را نشان میدهد.

همچنین، با روند فعلی استخراج سنگ آهن و تولیدات سایر محصولات زنجیره فولاد، تحقق اهداف سند چشمانداز در افق ۱۴۰۴ برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام امکانپذیر نخواهد بود.

این گزارش با اشاره به تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا طی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، ضعف جدی در نظارت بر عرضه محصولات فولادی و ناهماهنگی بین بخشهای مختلف حاکمیتی مانند شرکت بورس کالای ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعیین قیمت پایه را موجب ایجاد التهابات متعدد و نوسانات بازار در سبد محصولات فولادی دانسته است.

بسط و توسعه فعالیتهای اکتشافی و اکتشاف دقیقتر و افزایش عمق آنها و ایجاد کنسرسیومهای معدنی و فولادی در پهنههای جدید برای تامین مواد اولیه موردنیاز برای تولید فولاد پایدار و تشکیل خوشههای حمایتی از معادن کوچک و نیز، کنترل صادرات مواد اولیه خام، از توصیههای مهم دیوان محاسبات کشور در این گزارش است.

از جمله پیشنهادهای مشخص دیوان محاسبات برای کاهش قیمت تمامشده تولید محصولات فولادی، سیاستگذاری براساس مشوقهای صحیح برای تعیین قیمت گاز توسط دولت است تا شرکتهای تولیدکننده فولاد که از روش احیای مستقیم با استفاده از گاز فعالیت میکنند، از این حمایتها برخوردار شوند.

مشاهده نظرات