از سوی بانک مرکزی

ضوابط استفاده از رمزارزهای داخلی برای واردات تصویب شد

هیأت عامل بانک مرکزی ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت را صرفاً به منظور انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات و با رعایت مجموعه مقررات ارزی تصویب کرد.

هیأت عامل این بانک با استناد به ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور و در اجرای مصوبات شماره ۵۸۱۴۴/ت/۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸.۵.۱۳ و ۸۶۵۷۳/ت۵۸۰۷۸هـ مورخ ۱۳۹۹.۷.۳۰ هیأت وزیران، ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» را صرفاً به منظور انجام پرداختهای ارزی بابت واردات و با رعایت مجموعه مقررات ارزی تصویب کرد.

براین اساس صرافیهای مجاز و بانکها میتوانند در چارچوب ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداختهای ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات