رتبه نخست ایران در ظرفیت تولید برق خاورمیانه

نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران از نظر ظرفیت صنعت برق نصب شده، رتبه نخست منطقه را با بیش از ۸۵ هزار مگاوات برق به خود اختصاص داده است.

«پیام باقری» امروز (یکشنبه) افزود: نوسانهای نرخ ارز در سالهای اخیر اثر خود را بر روی افزایش قیمت نهادههای تولید گذاشته و این امر باعث افزایش قیمت آنها متناسب با نرخ ارز شده است.

وی ادامهداد: افزایش قیمت نهادههای تولید نیز سبب شده بسیار از قراردادهای صنعت برق دیگر توجیه نداشته باشد و اکنون با تعداد زیادی از قراردادها روبهرو هستیم که متوقف شدهاند.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: غربالگری این نوع قراردادها و اصلاح ساختارهای حقوقی و قراردادی باید در دستور کار قرار گیرد.

باقری، اولویتبندی این نوع قراردادها و خارج کردن قراردادهای بدون اولویت را از راهکارهای مناسب ارزیابی و خاطرنشانکرد: تامین مالی قراردادهای اولویتدار میتواند به رفع چالشهای صنعت برق بیانجامد.

وی، اصلاح تبصره ۸۰ قانون سال ۱۳۵۶ که در آن به وزیر نیرو اجازه میدهد با اختیارات خود درباره این نوع قراردادها دخالت کند را راهکار دیگری در این زمینه برشمرد.

نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران گفت: این تبصره مربوط به سال ۵۶ است و بر اساس شرایط آن زمان نگاشته شده، بنابراین ضروری است با شرایط کنونی این تبصره اصلاح شده و اختیارات وزیر نیرو برای تعیین تکلیف قراردادها افزایش یابد.

وی ادامهداد: در سالهای اخیر با رویکردی درست و جهتگیری مناسب، بیشتر تمرکز بر روی تولید و ساخت داخل و حمایتهای لازم از تولید ملی بوده است که البته باید خدمات را هم در زمره تولید قرار داده و حمایت کرد.

باقری افزود: امسال با توجه به شعار سال باید بر روی حمایت از صنایع مولد و صنایعی که ارزش افزوده بیشتر و خلق ثروت میکنند متمرکز شد، زیرا این نوع صنایع تبعات مثبت بیشتری برای کشور به همراه خواهند داشت.

این فعال صنعت برق کشور خاطرنشانکرد: اشتغالزایی بیشتر، ثروتآفرینی، رونق در کسب و کار و توسعه اقتصادی کشور ناشی از توجه به صنایع مولد و حمایت از این نوع صنایع است.

وی، صنعت برق را جزو صنایع مولد، استراتژیک و زیربنایی برشمرد و گفت: صنعت برق زیرساخت بسیاری از صنایع است که توسعه زیادی در سایر صنایع میتواند ایجاد کند.

نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه صنعت برق کشورمان صنعتی پویا است که از بالندگی هم برخوردار است، ادامهداد: این صنعت مستعد جذب سرمایه نیز هست که سهم قابل قبولی هم در تولید ناخالص داخلی کشور دارد.

کمبود منابع مالی برای سرمایهگذاری در صنعت برق

باقری گفت: صنعت برق در بخش صادرات نیز به دلیل ظرفیتسازی مناسب، بومیسازی و ضریب بالای ساخت داخل، قابلیت خوبی محسوب میشود.

وی اضافهکرد: صنعت برق کشورمان در چارچوب و قالب اقتصادی مقاومتی قرار داشته که درونزا، برونگرا و دانشبنیان است.

نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران خاطرنشانکرد: صنعت برق از همه شاخصهای یک صنعت مولد برای اینکه مورد حمایت قرار بگیرد برخوردار است.

به گفته وی، بنا به دلایل و موانعی صنعت برق ایران نتوانسته در سالهای اخیر متناسب با ظرفیتهای خود رشد کند، در حالی که جای پیشرفت و حرکت بیشتری در آن وجود دارد.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران ادامهداد: امسال که توسط رهبر معظم انقلاب به نام «تولید، پشتیبانی و مانعزداییها» نامگذاری شده، این امر می تواند برای صنعت برق بسیار رهگشا باشد و برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی کشور آماده شود.

وی، علت اصلی مشکلات این صنعت را اقتصاد ناتراز آن عنوان کرد و گفت: این امر منتهی به کمبود منابع مالی برای سرمایهگذاری در این صنعت شده است.

باقری صنعت برق را با قابلیت سرمایهبری بسیار بالا توصیف کرد که همه عرصههای آن نیاز به تزریق سرمایه و منابع مالی دارد.

نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران گفت: کمبود سرمایهگذاری در این صنعت سبب رکود فعالیتها شده و فضای کسبوکار آن از رونق لازم برخوردار نیست.

وی افزود: از طرف دیگر، عمده طرف قرارداد بخش خصوصی در این صنعت دولت است و در شرایطی که منابع مالی لازم در اختیار وزارت نیرو و شرکت توانیر نباشد آنها نمیتوانند قراردادها را بهروز کرده و این امر به رکود در صنعت برق منجر شده است که تبعات و آثار آن در مطالبات انباشته شده نمایان است.

باقری بیانداشت: این انباشت مطالبات که راهی هم برای وصول مستمر آن نیست باعث شده فعالیتهای اقتصادی صنعت تحتالشعاع قرار گیرد و همین موضوع فعالان این صنعت را به سمت جدب منابع مالی بانکی سوق داده و مشکلات را دوچندان ساخته است.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات