ضعف برنامه‌ریزی و نظارت عامل صف‌های مرغ و کوچک شدن سفره مردم شد

مدیر عامل سابق شرکت شهرک‌های کشاورزی گفت: سیاست‌های غلط و ضعف برنامه‌ریزی و نظارت باعث افزایش قیمت‌ها، ایجاد صف‌های طولانی و کوچک شدن سفره مردم شد.

علی اشرف منصوری مدیر عامل سابق شرکت شهرکهای کشاورزی در مورد مشکل مرغ و تخممرغ اظهار کرد: سیاستهای غلط و ضعف برنامهریزی و نظارت در حوزه ذخیرهسازی، تامین و توزیع نهادهها باعث افزایش قیمتها، ایجاد صفهای طولانی و کوچک شدن سفره مردم شده است، اما این امیدواری وجود دارد که با تشکیل دولت انقلابی نظیر آیت الله رئیسی بار دیگر شاهد شور و نشاط و امید در بین کشاورزان ،دامداران و روستائیان کشور باشیم.

وی افزود: در شرایط کنونی که کشاورزی کشور بیمار و ضعیف شده است، تنها با انتخاب دولت مردمی و قوی میتوان این بخش بسیار مهم و اثرگذار در امنیت غذایی را از بحران خارج کرد.

مدیر عامل سابق شرکت شهرکهای کشاورزی ادامه داد: از مشکلات فعلی مبتلابه کشاورزی، مشکل حاد حکمرانی مدیریتی در سطح کلان وزارت جهاد کشاورزی، فقدان نگاه به زنجیره ، عدم برنامهریزی برای جلوگیری از فرسایش و ناپایداری منابع تولید، ناتوانی در استفاده از بازارهای نوین مالی، عدم امنیت و تأمین لجستیک تولید، عدم بهرهمندی از دانش و تکنولوژی روز دنیا وعدم پاسخگویی به نیاز روز کشاورزان است.

وی تصریح کرد: ناکارآمدی بخشهای تحقیقات آموزش و ترویج ، عدم کفایت سرمایهگذاری دولتهای قبل در بخش کشاورزی،عدم وجود نظام بهرهبرداری مناسب ، ایجاد تلاطم در بازار به دلیل ناتوانی در تامین و توزیع به موقع نهادهها و محصولات کشاورزی،عدم وجود نظام بهرهبرداری مناسب، ناتوانی در اجرای الگوی کشت در مناطق مختلف کشور، ناکارآمدی نظام بانکی وپایین بودن بهرهوری در حوزههای مختلف تولید از جمله زراعت ،باغبانی ،دام و طیور ،آبزیان و در حوزه مصرف آب، همچنین بالا بودن قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و ضعفها در حوزه بازرگانی کشاورزی از جمله مشکلاتی در بخش کشاورزی است که میتوان برشمرد.

و ی اظهار داشت: دولت انقلابی برای همه این مشکلات برنامه اصولی و اجرایی مدون دارد و در صورت انتخاب توسط مردم شریف ایران ،تمام همت خود را جهت حل معضل کشاورزان به ویژه در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته به کار خواهد گرفت.

منصوری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برخی ظرفیتهای حوزه زاگرس نظیر برخورداری از 47 درصد جنگلها، 47 درصد آب شیرین ،69 درصد اراضی زراعی ،54 درصد تولیدات زراعی و 57 درصد تولید گندم نقش مهمی در تولیدات کشاورزی کشور دارند.

وی تصریح کرد:51 درصد باغات و 47 درصد جمعیت دام سبک و 55 درصد جمعیت دام سنگین در منطقه زاگرس قرار دارد و ظرفیتهای بسیار غنی و گستردهای در حوزههای مختلف کشاورزی اعم از آبزیپروری ،دام و طیور ، جنگلها و مراتع ،باغبانی و زراعت برخوردار است؛ در صورت احیاء کامل این ظرفیتها و افزایش بهرهوری و و سرمایهگذاری بیشتر دولت و رفع قوانین مزاحم میتواند ضمن تامین امنیت غذایی، موجبات اشتغال گسترده و توسعه صادرات را فراهم کرد.

منبع: فارس
مطالب مرتبط
توقف صادرات تخم مرغ/ کاهش قیمت در راه است
حذف ۸ میلیون مرغ مولد از ابتدای امسال/ بی‌توجهی دولت به هشدار‌های مرغداران
مشاهده نظرات