انجام نخستین عملیات بارگیری نفت از دریای عمان در تاریخ صنعت نفت ایران

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: بهره‌برداری رسمی از خط لوله انتقال نفت خام گوره - جاسک گفت ازسوی شرکت نفت و گاز پارس به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران، در برهه‌ای خاص از تاریخ صنعت نفت کشور اجرا شده است.

محمد مشکینفام در آیین بهرهبرداری رسمی از خط لوله انتقال نفت خام گوره - جاسک گفت: عملیات اجرایی این طرح ازسوی شرکت نفت و گاز پارس به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران، در برههای خاص از تاریخ صنعت نفت کشور اجرا شده است.

وی با یادآوری اینکه اجرای این پروژه در روزهای پایانی سال ۹۸ در شرایط محدودیتها و فشارهای جهانی برای به صفر رساندن درآمدهای نفتی ایران آغاز شد، افزود: این طرح با سرمایهای بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در قالب قراردادهای ئیپیسی و با ایجاد فضایی برای محک زدن توانمندیها و ظرفیتهای داخلی صنعتگران ایرانی در فرآیندی رقابتی به دو شرکت ایرانی واگذار شد و امروز مرحله نخست آن به بهرهبرداری رسمی میرسد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه طرح پایانه نفتی جاسک، با هدف صادرات میانگین روزانه یک میلیون بشکه نفت خام سبک و سنگین با خطوط لوله زیردریایی و سه سامانه گوی شناور (SPM) در فاصله حدود ۶ کیلومتری از سواحل دریای عمان تعریف شده است، اظهار کرد: در مرحله نخست این طرح، یک مجموعه سامانه اندازهگیری و خطوط انتقال خشکی و دریا، یک سامانه گوی شناور و متعلقات زیردریایی و تأسیسات روسطحی راهاندازی شده است.

مشکینفام با تأکید بر اینکه امروز نخستین عملیات بارگیری نفت از دریای عمان در تاریخ صنعت نفت ایران انجام میشود که به آن افتخار میکنیم، تصریح کرد: در مرحله نهایی، تکمیل هر سه ردیف انتقال، اندازهگیری و بارگیری نفت خام و ساختمانها، بناهای جدید صنعتی و اسکله پشتیبانی برای پایان امسال، هدفگذاری شده است که افزون بر متنوعسازی جغرافیای انتقال انرژی و افزایش ظرفیت ذخیرهسازی، با جذب سرمایه و ایجاد اشتغال زمینهساز ساخت پالایشگاه مکران و صنایع پاییندست خواهد بود.

ایجاد اشتغال برای ۱۲۰۰ نفر

وی با اشاره به اینکه در یک سال گذشته دو شرکت داخلی «مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران» و «گاما» به عنوان پیمانکاران اصلی با همراهی دهها شرکت کوچک و بزرگ به عنوان مشاور، سازنده تأسیسات، پیمانکاران اجرایی در این پروژه فعالیت کردند، افزود: در زمان اجرای این طرح با اولویت بهکارگیری نیروهای بومی منطقه بهطور مستقیم برای حدود ۱۲۰۰ نفر و در زمان بهرهبرداری برای حدود ۳۰۰ نفر اشتغال پایدار ایجاد شده است.

مدیرعامل عامل شرکت نفت و گاز پارس با تأکید بر نقش کلیدی پایانه جاسک در آینده تجارت انرژی کشور تصریح کرد: این پایانه میتواند با متنوعسازی مبادی صادراتی کشور، مسیری جدید، ایمن و با مزیتهای اقتصادی بالا از منظر کاهش مسافت، زمان تقاضا تا عرضه، هزینههای بیمه و حمل و نقل برای مشتریان نفتی ایران در خارج از گلوگاه خلیج فارس فراهم کند.

مشکینفام گفت: هماکنون یک فروند کشتی نفتکش اقیانوسپیما با ظرفیت ۱۰۰هزار تن (۷۰۰ بشکه) که به گوی شناور متصل شده و در حال بارگیری نفت خام سنگین است، تاکنون ۵۰ هزار تن نفت خام (۳۰۰ هزار بشکه) دریافت و به مقصد صادراتی حرکت میکند.

منبع: میزان
مشاهده نظرات