تهدیدوفرصت آزادسازی منابع ارزی ایران/اشتباهات تاریخی دولتهای قبل

آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در برخی از کشورها در حالی مطرح است که نگرانی برخی کارشناسان در خصوص نحوه مصرف این دارایی شدت گرفته است.

منبع: مهر
مشاهده نظرات