برنامه‌ریزی افزایش تولید جوجه یک روزه برای عرضه بیشتر مرغ/ نظارتی بر توزیع مرغ وجود ندارد

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه گفت: در ماه‌های آینده افزایش تولید بیشتر از ۱۲۰ میلیون را برنامه‌ریزی کرده‌ایم و زمانی که تولید جوجه یک روزه افزایش پیدا کند به طبع مرغ نیز افزایش پیداکرده و فقط با تولید می‌توانیم میزان عرضه را بیشتر کنیم.

محمدرضا صدیقپور، درباره وضعیت تولید و عرضه مرغ گفت: درحال حاضر میزان تولید جوجه یک روزه ۱۲۰ میلیون در ماه است که نسبت به سال قبل هشت درصد افزایش داشته است و با توجه به افزایش قیمتی که سایر محصولات پروتئینی داشتهاند در حال حاضر مرغ جایگزین مصرفشده و از طرفی بر روی محصول نهایی آماده طبخ نظارتی نمیشود و این باعث بههمریختگی در بازار شده است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه درباره راهکاری برای جلوگیری از گرانی و کمبود مرغ گفت: در ماههای آینده افزایش تولید بیشتر از ۱۲۰ میلیون را برنامهریزی کردهایم و زمانی که تولید جوجه یک روزه افزایش پیدا کند به طبع مرغ نیز افزایش پیداکرده و فقط با تولید میتوانیم میزان عرضه را بیشتر کنیم.

وی افزود: تولید ۱۲۰ میلیون جوجه تبدیل به ۲۰۰ هزار تُن مرغ میشود این مقدار تولید کم نیست فقط باید نظارت بر روی توزیع صورت گیرد زیرا مرغ در مغازهها موجود است، ولی قیمتها افزایش پیداکرده بنابراین تولید مرغ انجام میشود، ولی نظارت صورت نمیگیرد.

صدیق پور در خصوص تأمین نهادهها بیان کرد: سال پیش برای تأمین نهادهها بسیار شرایط سختی داشتیم، ولی هماکنون با سامانه بازارگاه که سامانهای برای نهادههای دامی است مشکلات برطرف شده؛ این سامانه نهاده دام تولید نمیکند و فقط مقدار دریافتی نهاده برای تولیدکننده را ثبت کرده و واردکننده نهاده را در سامانه قرار میدهد و تولیدکننده نیز خریداری میکند.

وی اظهار کرد: با توجه به محدودیتهایی که بر روی نهاده ها وجود دارد این سامانه عدالتی برقرار کرده و همه تولیدکنندهها به میزان مصرف، نهاده دریافت میکنند، ولی طی دو ماه اخیر به دلیل مشکلات حملونقل روند واردات بهکندی انجام میشود در حالی که در سامانه ثبت خرید انجام دادهایم ولی هنوز نهاده دریافت نکردهایم.

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت: در تأمین نهاده کارهایی صورت گرفته، ولی بحث حملونقل باید پیگیری شود تا نهاده با شرایط راحتتر بهدست تولیدکننده برسد.

منبع: میزان
مطالب مرتبط
مرغ هم چند نرخی شد!
مشاهده نظرات