تورم مصالح ساختمانی در بهار ۱۴۰۰

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی در فصل بهار ۱۴۰۰ حکایت از رشد قیمت مصالح ساختمانی دارد.

تازهترین گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت نهادههای ساختمانی در فصل بهار ۱۴۰۰ حکایت از رشد قیمت مصالح ساختمانی دارد. بر اساس این گزارش قیمت مصالح ساختمانی در سه ماهه بهار امسال بهطور میانگین ۴/ ۱۹ درصد نسبت به فصل زمستان ۹۹ افزایش یافته است. همچنین تورم نقطه به نقطه تورم مصالح ساختمانی ۱۰۰ درصد محاسبه شده است.

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر شاخص قیمت مصالح در فصل بهار ۱۴۰۰ نسبت به شاخص قیمت در فصل مشابه سال قبل است. در بین گروههای مختلف مصالح، گروه سنگ با ۷/ ۱۴۳ درصد، بیشترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده است. در عین حال کمترین تورم نقطه به نقطه به گروه اجرایی «خدمات» تعلق دارد که نشان میدهد دستمزد اجرایی در این حوزه تورم ۴/ ۴۲ درصدی داشته است. نکته قابل توجه دیگر این است که تورم فصلی مصالح در بهار ۱۴۰۰ که حدود ۴/ ۱۹ درصد بوده، در مقایسه با همین متغیر در فصل قبل (زمستان ۹۹) ۳/ ۱۳ واحد درصد افزایش داشته که نشاندهنده اوضاع نامطلوب رشد قیمت مصالح ساختمانی در بهار امسال و افزایش سرعت تغییرات قیمت مصالح بوده است.

مطالب مرتبط
علل افزایش قیمت مصالح ساختمانی از نگاه نایب رییس کمیسیون عمران مجلس
درخواست اقدام قاطع دولت جدید در کاهش فوری قیمت مصالح ساختمانی
مشاهده نظرات