شرط دلار برای افت بیشتر

در سومین روز هفته، سومین افت متوالی دلار رقم خورد. روز دوشنبه، اسکناس آمریکایی ۳۵۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و در محدوده ۲۷ هزار و ۱۵۰ تومان قرار گرفت.

دلار در روز شنبه افت ۸۰ تومانی را تجربه کرده و در روز یکشنبه با ۲۲۰ تومان افت در سطح ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان قرار گرفته بود. سومین افت دلار سرعت بیشتری داشت و همین موضوع حکایت از هیجان کاهشی معاملهگران ارزی داشت.

به باور بیشتر فعالان، آنچه زمینهساز افزایش سرعت فروش دلار شد، تغییر انتظار معاملهگران ارزی بود. بر اساس صحبتهای فعالان، به نظر میرسد اخبار رسیده به بازار در روزهای اخیر تا حدی در گردش انتظارات اثر داشت. به عنوان مثال، اظهارنظرهای مثبت پیرامون سفر مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران موجب شد این تصور در بازار برجسته شود که قرار است موضوعات هستهای پیچیدگی بیشتری پیدا نکند. حتی برخی معاملهگران عنوان میکردند که توافق ضمنی ایران با آژانس انرژی اتمی به آن معناست که به زودی، زمینه برای شروع دوباره مذاکرات وین آغاز خواهد شد.

شرط دلار برای افت بیشتر

برخی فعالان در روز گذشته عنوان میکردند در صورتی که در جلسه شورای حکام، بیانیهای علیه ایران صادر نشود، فروشهای ارزی بیشتر خواهد شد. این گروه حتی از احتمال برگشت دلار به کانال ۲۶ هزار تومانی سخن میگفتند. درست یک هفته قبل دلار در حوالی مرز ۲۷ هزار تومانی قرار داشت، ولی به تدریج شایعاتی در بازار مطرح شد که قرار است در شورای حکام بیانیهای علیه ایران صادر شود. این تصور از آن جهت در بازار پا گرفت که در رسانهها عنوان شد که ایران همکاریهای لازم را با آژانس بینالمللی اتمی انجام نداده است و ایران درخواست سفر گروسی به ایران را بیپاسخ گذاشته است.

زمانی که بهطور غیرمنتظره، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران سفر کرد و در بیانیهای از توافق با ایران در برخی موضوعات هستهای خبر داد، جهت انتظارات در بازار دلار تغییر کرد و معاملهگران فروشنده شدند. در کنار این، پس از سفر گروسی به ایران، معاون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در پیامی در توییتر با استقبال از توافق ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی، این توافق را گام مثبتی جهت تداوم اطلاع درباره برنامه هستهای ایران توصیف کرد. این اظهارنظر نیز وضعیت ذهنی معاملهگران ارزی را تحت تاثیر قرار داد و تمایل آنها به فروش را بیشتر کرد.

نشانه تغییر موقت وضعیت بازار

تمایل به فروش در بازار ارز به اندازهای بود که در ابتدای روز دوشنبه، قیمت دلار برای مقاطعی زیر مرز ۲۷ هزار تومانی نوسان کرد. با این حال، معاملهگران از اواسط روز خریدهای خود را بیشتر کردند و توانستند که خط ۲۷ هزار تومان را پس بگیرند. این عده اعتقاد داشتند که برای تصمیمگیری درباره آینده دلار نیاز است که اخبار شفافتری به بازار برسد و سرنوشت مذاکرات هستهای مشخصتر شود. برخی از معاملهگران نیز به بخشی از صحبتهای رافائل گروسی دقت کردند که تردیدها درباره رسیدن به توافق و کاهش تنشها را بیشتر میکرد.

مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی ادعا کرده است که عدم پاسخگویی ایران به درخواستهای آژانس برای دسترسی به تجهیزات نظارتیاش، به طور جدی توانایی فنی آژانس در حفظ تداوم اطلاعاتش را که برای از سرگیری راستیآزمایی و نظارت آتی بر تعهدات هستهای ایران ضروری است، به خطر انداخته است. البته خبرنگار والاستریت ژورنال هم عنوان کرد که توافق شده قطعنامهای علیه ایران صادر نشود تا مذاکرات هفته آتی با معاون رئیسجمهور انجام شود. چنین خبری حداقل نوسانگیران کوتاهمدت را از موقعیت خریدار بازار خارج کرد، هر چند معاملهگران بلندمدت همچنان نسبت به گرفتن موقعیت آتی خرید یا فروش خود در تردید هستند.

افت مرزی در بازار سکه

سکه امامی مرز ۱۲ میلیون تومانی را از دست داد. روز دوشنبه فلز گرانبهای داخلی ۱۶۰ هزار تومان افت را به ثبت رساند و در محدوده ۱۱ میلیون و ۹۲۰هزار تومان قرار گرفت. به گفته فعالان، نزول بهای دلار در بازار داخلی مهمترین عاملی بود که زمینهساز افزایش فروش سکهبازان شد. چنانکه گفته شد دیروز اسکناس آمریکایی ۳۵۰ تومان افت قیمت را تجربه کرد و به بهای ۲۷ هزار و ۱۵۰ تومان رسید. البته بهای اونس طلا نیز تا ساعت ۳ بعدازظهر روز دوشنبه افزایش خاصی نداشت که سکهبازان را تشویق به خرید کند.

مشاهده نظرات