برگه مالیات به مالکان خانه‌های خالی دی ماه ارسال می شود

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: دی ماه امسال اولین سری برگه تشخیص مالیاتی را برای مالکان خانه‌های خالی ارسال خواهیم کرد.

امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در واکنش به برخی انتقادات در خصوص عدم اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی توسط این سازمان گفت: تشخیص خانههای خالی برای اخذ مالیات با وزارت راه و شهرسازی است و آنها این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار میدهند تا مالیات لازم دریافت شود.

او ادامه داد: طبق قانون مالیات بر خانههای خالی باید ۱۲۰ روز یا ۴ ماه یک خانه خالی مانده باشد، بنابراین خانههایی که از ابتدای امسال تا مرداد ماه خالی مانده باشد، مشمول این قانون میشوند و اطلاعات آنها را وزارت راه و شهرسازی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میدهد و ما در دی ماه امسال اولین سری برگه تشخیص مالیاتی را برای مالکان خانههای خالی ارسال خواهیم کرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی در انتظار اطلاعات لازم در خصوص اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی است.

مشاهده نظرات