رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد

خط قرمز مهم در مسیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

رئیس اتاق بازرگانی ایران با حمایت از همت دولت در اصلاح سیاست‌های ارزی، اعلام کرد که باید چند خط قرمز در این مسیر رعایت شود.

غلامحسین شافعی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه قبل از هر چیز راهحلهای فوری برای کمک به معیشت مردم باید در اولویت قرار بگیرد بیان کرد: ثبات متغیرهای اقتصاد کلان بهویژه نرخ ارز اولین موضوع دارای اهمیت است. نکته دیگر اینکه سازوکار قیمت بهتنهایی موجب اصلاح فرآیند تولید نیست. واقعیت این است که ساختار تولید بسیاری از کالاهای اساسی در کشور مانند مرغ، تخممرغ، لبنیات، روغن و ... که مشمول تصمیم اخیر دولت قرار گرفته، دارای ایرادهای جدی است. مثلاً مقیاس تولید بسیاری از تولیدکنندگان اقتصادی نیست. فناوری تولید بسیاری از بنگاهها قدیمی است و الیآخر. این ساختار تولید، خود نتیجه نوع سیاستهای حمایتی دولت از تولید، نحوه قیمتگذاری نهادههای تولید نظیر آب و انرژی و درنهایت شیوه سیاستهای ارزی و تجاری کشور بوده، تحریمها نیز دسترسی به فناوریهای نوین را دشوار کرده و همه اینها موجب شده است تا قیمت تمامشده واقعی نسبت به سایر کشورها بالاتر باشد.

او با بیان اینکه مشکلات صرفاً از طریق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رفع نخواهد شد و لازم است وزارتخانههای مرتبط برنامههای جدی و روشنی برای اصلاح ساختارهای تولید کالاهای اساسی در کشور داشته باشند تاکید کرد: اتاق ایران آمادگی خود را برای مشارکت در تهیه چنین برنامههایی اعلام میکند.

شافعی سومین نکته برای موفقیت اصلاحات اقتصادی دولت را پایبندی به سازوکارهای بازار و انحصار زدایی در تولید و تجارت خارجی دانست و ادامه داد: یکی از استدلالهایی که برای لزوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان میشد رانت واردکنندگان کالاها و نهادههایی بود که با این نرخ واردات انجام میدادند. در کمال تعجب همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، انحصار واردات برخی نهادهها به سازمانهای دولتی داده شد. تجربه نشان داده است که ایجاد انحصار عرضه دولتی در بازار منجر به کاهش کیفیت و افزایش هزینههای تمامشده میشود و در نتیجه بازار از عملکرد بهینه خود فاصله میگیرد. حذف بخش خصوصی و ایجاد انحصار واردات آنهم فقط به دو شرکت دولتی موجب حذف رقابت و کارایی در این بازار میشود که بهنوعی گام رو به عقب در ساختار اقتصادی کشور به حساب میآید. بهویژه آنکه با توجه به حذف ارز ترجیحی، دیگر شائبه انگیزه رانتی برای واردات کالاهای مذکور وجود ندارد و حضور بخش خصوصی نهتنها هزینهای برای دولت نخواهد داشت بلکه به پویایی بازارهای مربوطه کمک میکند.

او افزود: همچنین اقدام دولت به قیمتگذاری دستوری کالاها در شرایط جدید و بدون توجه به افزایش هزینههای تمامشده سرکوب تولید را در پی خواهد داشت که حتماً باید از آن پرهیز کرد.

رئیس اتاق ایران در ادامه با اشاره به هجمه های اخیر علیه اتاق ایران از آغاز حسابرسی شورای عالی نظارت از منابع و مصارف اتاق خبر داده و گفت: ما در هیات رئیسه در چارچوب قوانین مصوب و همچنین آییننامهها و ضوابطی که شورای علی نظارت و هیات نمایندگان اتاق ایران تصویب کرده است آمادگی پاسخگویی داریم.

شافعی ادامه داد: آنچه در چند وقت اخیر مطرح شد نه بیسابقه است و نه عجیب و تحلیل دقیق و واضحی از علل و اسباب آن داریم؛ اگر چه بیان همه آن را در این مقطع به مصلحت نمیدانیم. هیات رئیسه اتاق ایران تاکنون با محور قرار دادن منافع ملی سعی کرده است تا موضوعات مطروحه را کمتر به فضای عمومی بکشاند و از طریق سازوکارهای درونی خود، مذاکره با وزرای دولت و نمایندگان مجلس و همچنین ارائه اطلاعات لازم موضوع را به مسیر درست هدایت کند؛ چراکه مطمئن هستیم بزرگان کشور در هر سه قوه در این قضایا دخالتی ندارند و بهزودی بسیاری از موضوعات روشن خواهد شد.

او تاکید کرد: هیات رئیسه اتاق ایران بنا بر وظیفه خود، پیگیریهای حقوقی، قضایی و اداری لازم را انجام داده است. اگرچه معتقدیم طرح تحقیق و تفحص با وظایف قانونگذار و فلسفه تحقیق و تفحص در امور کشور منافات دارد؛ اما با توجه به تصویب آن، همکاری بسیار کاملی با هیات تحقیق و تفحص خواهیم داشت تا واقعیتها روشن شود. ما از هیچ متخلفی حمایت نکرده و نخواهیم کرد. خود را هم مبرا از خطا و اشتباه نمیدانیم؛ اما اطمینان داریم نه تیترهای جنجالی و نه توییتهای آتشین، معیار بررسیهای حقوقی و قضاوتهای قانونی نیست.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات