زیان سه هزار میلیارد تومانی مرغداران

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه می‌گوید در هفته‌های گذشته با کاهش تقاضای جامعه برای خرید مرغ، فعالان این صنعت با ضرر و زیان گسترده مواجه شده‌اند.

در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، فعالان اقتصادی بخشی از دیدگاههای خود پس از اجرای سیاست دولت برای اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی را مطرح کردند. در این جلسه، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه، به تشریح وضعیت این صنعت پرداخت و با اشاره به اجرای طرح اصلاح توزیع عادلانه یارانهها و تغییر نرخ ارز ترجیحی به نیمایی، از زیان سه هزار میلیارد تومانی واحدهای پرورش مرغ گوشتی پس از اجرای این طرح و تغییر نرخ ارز، خبر داد و اعلام کرد که تولیدکنندگان این بخش، دیگر تمایلی به جوجهریزی ندارند.

محمدرضا صدیقپور با اشاره به عضویت نزدیک به ۶۰۰ تولیدکننده در این انجمن و تولید سالانه حدود ۱.۵ میلیارد قطعه جوجه یکروزه گوشتی در کشور، گفت: پس از به اجرا درآمدن طرح دولت برای اصلاح نظام توزیع یارانهها و حذف ارز ترجیحی، قیمت نهاده ذرت از ۱۹۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم به ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان و کنجاله سویا از ۳۴۰۰ تومان به ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان افزایش یافت که در نتیجه آن، قیمت مرغ زنده به حدود ۴۲ هزار تومان و قیمت جوجه یکروزه در آنالیز قیمت مرغ، ۱۲ هزار تومان محاسبه شد.

وی سپس به نرسیدن قیمت مرغ زنده در بازار به نرخ مصوب، به دلیل آنچه که کاهش قدرت خرید مصرفکننده دانست، اشاره کرد و افزود: قیمت مصوب دولت برای عرضه گوشت مرغ در بازار حدود ۶۰ هزار تومان تعیین شد در حالی که به دنبال کاهش قدرت خرید مردم، در این بخش با ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش تقاضا مواجه شدیم و این در حالی بود که به واسطه واردات بیرویه گوشت مرغ طی نیمهدوم سال گذشته، مازاد تولید داخل نیز مزید بر علت شد تا قیمت عرضه مرغ زنده در بازار طی ماههای اخیر، حتی به نرخ مصوب نیز نرسد.

به گفته صدیقپور، به دنبال این اتفاقات واحدهای پرورش مرغ گوشتی برای جلوگیری از معدوم شدن جوجههای یکروزه، طی سه ماه گذشته اقدام به توزیع رایگان جوجه تولیدی در روستاها کردند و بخشی از آن نیز به قیمت هر قطعه جوجه یک روزه به نرخ ۲ هزار تومان به فروش رساندند که با ضرر و زیان ۱۰ هزار تومانی به ازای هر قطعه تولیدی، ضرر ۳ هزار میلیارد تومانی متوجه تولیدکنندگان این بخش شده است.

وی سپس با این توضیح که تولید جوجه یکروزه از ماهانه حدود ۱۲۰ میلیون قطعه، به کمتر از ۹۰ میلیون قطعه طی تیرماه امسال رسیده است، راهکار انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه برای برونرفت از این وضعیت، تخصیص کالابرگ یا کارت پروتئین برای افزایش قدرت خرید مصرفکنندگان عنوان کرد و در عین حال، از درخواست این انجمن برای اجازه تعدیل تولید جوجه یکروزه متناسب با کاهش مصرف گوشت مرغ، خبر داد.

صدیقپور همچنین آزادسازی صادرات جوجه یکروزه و تخممرغ نطفهدار و نیز جلوگیری از واردات گوشت مرغ را از جمله درخواستهای تولیدکنندگان این بخش عنوان کرد.

بر اساس گزارش سایت اتاق تهران، در همین ارتباط و پس از طرح این موضوعات از سوی دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه، مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان تهران، گفت: متاسفانه، دولت از ابتدا تا انتهای زنجیره صنعت مرغ کشور مداخله میکند و با اعمال سیاستهای دستوری، زمینه بروز مشکلات برای تولید و مصرف در این بخش را فراهم کرده است.

وی، راه نجات این صنعت را خروج دولت از مداخلات در آن و اجازه برنامهریزی و سیاستگذاری به بخش خصوصی، عنوان کرد و افزود: تجربههای قبلی در سایر صنایع نشان داده است که اگر دولت در صنعت مرغ و تخممرغ تنها به تنظیمگری بپردازد و از مداخلات ریز و درشت در آن دست بکشد، وضعیت و شرایط تولیدکنندگان این حوزه بهبود پیدا خواهد کرد و مصرفکنندگان نیز بدون نگرانی مایحتاج موردنیاز خود را تامین خواهند کرد.

منبع: ایسنا
مطالب مرتبط
باخت مرغداران به مداخلات دولتی
مشاهده نظرات