تحقق ۶۶ درصدی تعهد ایجاد اشتغال در دولت سیزدهم طی سال جاری

دولت سیزدهم با تعهد ایجاد اشتغال یک میلیون نفری در سال کار خود را آغاز کرد که طبق آخرین گزارش‌ها از سامانه رصد ملی اشتغال، از ابتدای سال جاری تا کنون، دولت در این زمینه ۶۶ درصد به تعهد خود عمل کرده است.

دولت سیزدهم با رویکرد عدالتمحوری، کاهش نرخ بیکاری و تأکید بر تأمین زیرساختهای اشتغال، زیستبوم ملی اشتغال را برای هماهنگی و خدماترسانی جامع همه دستگاههای متولی با حضور رییس جمهور در آبان ماه سال گذشته رونمایی کرد.

سامانه رصد اشتغال یکی از زیرشاخههای این زیستبوم است که امکان ثبت تمام خدمات را فراهم کرده است.

سامانه رصد، پایش و نظارت بر اشتغال یکی از مهمترین شاخصهای نظارت بر مشاغل است که در دولت سیزدهم بهروزرسانی شده است و بر پایه آن تمام خدماتی که دستگاهها و نهادها در حوزه اشتغال ارائه میکنند در این سامانه ثبت میشود.

این سامانه در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و دستور رییس جمهور در جلوگیری از انحراف تسهیلات اشتغال و خدماترسانی به متقاضیان و جویندگان کار با فعالیت بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ کاربر دستگاه دولتی و اجرایی مشغول به خدماترسانی است.

همه ابعاد حقوقی و زیرساختی اشتغال در سامانه رصد اشتغال دیده شده است تا از این طریق با همکاری و همافزایی دستگاهها خدمات و تسهیلات در راستای ایجاد اشتغال پرداخت شود.

این سامانه با اطلاعات جامع و ارتباط دوسویهای که با متقاضیان و کارفرمایان دارد بهطورقطع زمینه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری را در جامعه فراهم خواهد کرد.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات