مرکز آمار ایران؛

ارزش افزوده معادن در حال بهره برداری ۷۵.۶ درصد رشد کرد

سال ١٤٠٠ معادن در حال بهره‌برداری کشور ۲ میلیارد و ۱۹۷ میلیون و ۵۴۶ هزار ریال ارزش افزوده ایجاد کرده‌اند که نسبت به سال قبل ۷۵.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

مرکز آمار ایران چهلمین طرح آمارگیری از معادن در حال بهرهبرداری کشور را به منظور تهیه آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد این بخش و محاسبه سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشور، همچنین اتخاذ سیاستهای اقتصادی و ارزیابی نتایج برنامهها، اجرا کرده است. این آمارگیری در سال ١٤٠١ با مراجعه به ٧٢٥٠ معدن برای دستیابی به اطلاعات نهایی شده سال ١٤٠٠ معادن کشور، اجرا شده است (روش جمعآوری اطلاعات معادن به صورت سرشماری است).

مروری بر نتایج به دست آمده نشان دهنده موارد زیر است:

سال ١٤٠٠ تعداد معادن در حال بهرهبرداری کشور ٦٠٢٥ معدن بوده که نسبت به سال قبل ۴.۲ درصد (٢٤٣ معدن) افزایش داشته است.

سال ١٤٠٠ تعداد شاغلان معادن در حال بهرهبرداری کشور ۱۳۰ هزار و ۳۵۸ نفر بوده که نسبت به سال قبل ۸.۳ درصد (١٠٠٣١ نفر) افزایش داشته است.

سال ١٤٠٠ معادن در حال بهرهبرداری کشور ۲ میلیارد و ۱۹۷ میلیون و ۵۴۶ هزار ریال ارزش افزوده ایجاد کردهاند که نسبت به سال قبل ۷۵.۶ درصد افزایش نشان میدهد. استانهای کرمان، یزد و خراسان رضوی به ترتیب با ١٠٩٦٠٥٢، ٤٠٢٤٩٤ و ١٧٨١٥١ میلیارد ریال بیشترین ارزش افزوده را داشتهاند.

سال ١٤٠٠ حدود ۴۸۵ هزار و ۵۷ تن مواد معدنی به ارزش ٢٧٥٠٢٤١ میلیارد ریال تولید شده که نسبت به سال قبل از نظر مقدار ٣٨٧٠٥ هزار تن و از نظر ارزش ١٢٥٦٥٤٦ میلیارد ریال، به ترتیب معادل ٨, ٧ درصد و ٨٤.١ درصد افزایش داشته است.

سال ١٤٠٠، ارزش سرمایهگذاری معادن در حال بهرهبرداری کشور معادل ٧٨٧٦٥ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل ۴۳.۶ درصد افزایش داشته است.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی اینجا کلیک کنید.

منبع: مهر
مشاهده نظرات