میزان بافت های فرسوده در کشور به یک میلیون و 400 هزار واحد رسید

معاون وزیر راه وشهرسازی گفت: میزان بافت های فرسوده درکشور به یک میلیون و 400 هزار واحد رسیده که تهران واصفهان رکورد دار هستند.

آقای محمد آئینی گفت: بیش از ۱۶۶ هزار هکتار از مساحت شهرها معادل یک چهارم سطوح شهری بناهای ناپایدار و لرزان هستند، در حدود ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد در بافت میانی (بافت فرسوده) حدود ۳۲۸ هزار واحد در بافت فرسوده تاریخی و در حدود یک میلیون واحد بنای ناپایدار در سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهنشینی شناسایی شده است.

به گفته مدیرعامل شرکت عمران باز آفرینی شهری، در استان خراسان رضوی حدود ۲۷۸ هزار و استان تهران ۲۴۸ هزار بناهای ناپایدار را دارند که پس از این دو استان، استان اصفهان بیشترین بنای ناپایدار را نسبت به دیگر استانهای کشور دارد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران می گوید:۲ میلیون و هفتصد هزار بنای ناپایدار لرزان و ایمن نیستند و با کوچکترین زلزله آوار خواهند شد، نفوذناپذیری این محدوده از مشکلات اساسی است در حال حاضر هم اگر زلزله پیش نیاید، برای خدمات اورژانس و آتشنشانی هم به سختی دسترسی دارند.

او اظهارکرد: بدلیل تبعیض صورت گرفته این مناطق محروم و از روند توسعه شهری عقب افتادهاند و عمده حمایتها، رانتها و ارزش افزودهها در مناطق بالای شهرها بوده است.

آئینی نامقاوم بودن، نفوذناپذیری و عقبماندگی محدودههای ناکارآمد از توسعه شهری سه ویژگی اصلی محدوده ناکارآمد شهری است و با درک این موضوع، مجموع مسئولان وزارت راه و شهرسازی بدنبال این هستند که فاصله را کم کنند و امر بازآفرینی شهری در کشور را شتاب دهند.

مشاهده نظرات