اتمام ذخایر سنگ آهن تا ۱۴ سال آینده

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: درصورت ادامه مصرف سنگ آهن به همین منوال، تا ۱۴ سال آینده، این ذخایر به اتمام می‌رسد.

رضا جدیدی در چهل و دومین گردهمایی علوم زمین به بررسی چالشهای حکمرانی اکتشاف ذخایر معدنی در کشور پرداخت و افزود: تا سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۱۲ میلیون تن سنگ آهن استخراج و مصرف شده و با همین روند ۱۴ سال تا پایان این ماده معدنی باقی مانده است.

وی گفت: ایران با داشتن یک درصد جمعیت جهان دارای ۷ درصد ذخایر معدنی جهان است که بر همین اساس منابع عظیم زیرزمینی، موقعیت استثنایی جغرافیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب، بازار بزرگ ملی، بازار بزرگ منطقهای با داشتن ۱۵ همسایه و ۶۰۰ میلیون جمعیت، سواحل دریایی طولانی، حاصلخیزی زمین با محصولات متنوع کشاورزی و باغی، اقتصاد بزرگ و متنوع بخشهایی از ظرفیتهای کشور است که دست نخورده باقی مانده است.

مدیرکل دفتر برنامهریزی، فنآوری اطلاعات و بودجه سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور به فرصتهای حکمرانی ذخایر معدنی کشور اشاره کرد و افزود: تنوع منابع طبیعی و معدنی در کشور، فرصت ارتقای سهم معدن در تولید ناخالص ملی، بهرهگیری از معادن در تولید ثروت ملی و گذار از اقتصاد نفتی مهمترین این فرصتها است درحالی که سهم منابع معدنی در سال گذشته ۵ دهم درصد از تولید ناخالص ملی بوده است.

به گفته وی؛ محیطهای مستعد کانهزایی در جهان ۴۸ و در ایران ۳۵ محیط، تیپهای معدنی شناخته شده در جهان ۱۱۴ و در ایران ۸۹ تیپ و تنوع مواد معدنی در جهان ۱۱۲ و در ایران ۸۰ ماده معدنی است.

جدیدی درباره چالشهای حکمرانی کشور گفت: کشور با تامین موادمعدنی موردنیاز به عنوان چالش اصلی به همراه چالش نیروی انسانی متخصص، چالش منابع مالی و حجم سرمایهگذاری اکتشافی و چالش ساختاری و نقشهای قانونی مواجه است.

مدیرکل دفتر برنامهریزی، فنآوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با اشاره به آمار ذخایر معدنی بر اساس دادههای مرکز آمار کشور گفت: بر اساس آمار موجود بالغ بر ۳۸۷۹ میلیون تن ذخیره سنگ آهن کشور، ۱۶۰ میلیون تن ذخیره کانسنگ طلا، ۲۱۴ میلیون تن ذخیره سرب و روی به همراه ذخیره معدن مهدیآباد، ۷۲۸۹ میلیون تن ذخیره کانسنگ مسو ۲۲ میلیون تن ذخیره بوکسیت ذخایر کل کشور است.

منبع: صدا و سیما
برچسب ها: سنگ آهن
مشاهده نظرات