بازار جهانی فلزات در مدار صعود

در پی اخبار ضدونقیض در خصوص اوج‌‌‌گیری تنش در منطقه، شاخص برنت با بهای ۸۹دلار به ازای هر بشکه روز جمعه را آغاز کرد و سپس روند نزولی شدیدی را در پیش گرفت. از این رو قیمت سایر کامودیتی‌‌‌ها همچون طلا و سنگ‌آهن نیز در بازارهای جهانی تحت‌تاثیر این موضوع در کانال افزایشی قرار گرفت. در این میان مس به بالاترین سطح قیمتی خود طی دوسال گذشته رسید و شاخص‌‌‌های کالایی نیز در بالاترین سطح خود قرار گرفتند.

برنت که معاملات روز پنجشنبه را با ۸۷دلار و ۱۱سنت به پایان رسانده بود، جمعه را با صعود به نزدیکی ۸۹دلار آغاز کرد و بازارهای جهانی نفت با ۸۹دلار و ۹۶سنت به ازای هر بشکه باز شدند. افزایش بهای برنت تحتتاثیر اخبار ضد و نقیض حوادث اصفهان اتفاق افتاد. پیش از این، به دلیل ترس از تشدید احتمالی درگیری در منطقه، قیمت نفت خام برنت به بیش از ۹۰دلار به ازای هر بشکه افزایش یافته بود که بعد از آن بهای برنت حدود ۴درصد کاهش داشت. همچنین با افزایش تشدید تنش در منطقه، سرمایهگذاران به سمت پناهگاههای امن هجوم آوردند و از اینرو روز جمعه قیمت طلا از ۲هزار دلار و ۴۰۰سنت به ازای هر اونس عبور کرد و به بالاترین سطح خود بازگشت که پنجمین افزایش هفتگی قیمت برای این فلز ارزشمند رقم خورد.

تشدید تنشهای ژئوپلیتیک، اظهارات جنگطلبانه اخیر چند مقام فدرالرزرو را تحتالشعاع قرار داد. روز پنجشنبه، بوستیک، رئیس بانک فدرالرزرو آتلانتا و جان ویلیامز، رئیس فدرالرزرو نیویورک، تاکید کردند که بانکمرکزی ایالاتمتحده برای کاهش نرخ بهره در کوتاهمدت در میان ارقام مداوم تورم بالا عجله ندارد. به طور کلی افزایش تنش در خاورمیانه موجب شد تا قیمت دیگر کامودیتیها در بازار جهانی روند روبه رشد را در پیش بگیرد و از این رو شاخصهای کالایی با توجه به افزایش بهای برنت و قیمت فلزات اساسی در کانال افزایشی قرار گرفتند. در نتیجه در روز ۱۹آوریل شاخص کالایی CRB به سطح ۳۴۳.۲۳واحد رسید که بالاترین میزان طی دوسال اخیر به حساب میآید. همچنین شاخص کالایی GSCI به سطح ۵۸۴واحد رسید. شاخص LME نیز ۴۲۵۶واحد را به ثبت رساند.

معاملات آتی مس در ماه آوریل به بیش از ۴.۴دلار به ازای هر پوند رسید که بالاترین رقم طی دوسال اخیر به حساب میآید؛ چراکه نگرانیهای ناشی از عرضه کم با توجه به نشانههایی از افزایش تقاضا به وجود آمده است. کارخانههای ذوب مس در چین، کشوری که به عنوان بزرگترین تولیدکننده مس تصفیهشده در دنیا شناخته شده است، میزان فعالیت خود را کاهش دادهاند تا مطابق تعهدات خود مبنی بر کاهش ۱۰درصدی تولید خود در سالجاری عمل کنند.

این اقدامات پاسخی به عرضه کم سنگ مس برای کارخانههای ذوب چینی است که ظرفیت مازاد این بخش را برای رساندن هزینههای ذوب به پایینترین میزان خود در سالهای اخیر افزایش میدهد. در این میان، بهبود تقاضا از جانب چین باعث واردات نفت خام شد. تحلیلگران و کارشناسان پیشبینی میکنند که قیمت مس با ۱۶درصد افزایش به ذخیزه ۴۷۴هزار تنی خواهد رسید که با PMI تولیدی چین برای ماه مه همسو است. همچنین سنگآهن عیار ۶۲درصد بعد از سپری کردن مسیر نزولی قیمت که پایینترین سطح ۱۶ماهه اخیر به حساب میآید، روز ۴ آوریل ۱۰۰دلار به ازای هر تن به ثبت رسید؛ چراکه بازارها شرطهای خود را برای افزایش میزان تقاضا از سوی تولیدکنندگان فولاد چین افزایش دادند.

گروههای صنعتی بر این موضوع تاکید کردند که حجم زیادی از محرکهای پکن از حاشیه سود برای کورههای بلند و کارخانهها حمایت میکند و از این رو چشمانداز تولید فولاد را بهبود میبخشد و در نتیجه انتظارات برای خرید ورودی سنگآهن را افزایش میدهد. با این حال نگرانیها در مورد پایداری کشش تقاضا قیمتها را ۲۲درصد کمتر از سال قبل نگه داشت. شروع آهسته فصل ساختوساز چین باعث شد تا کورههای بلند و کارخانههای ذوب، خرید سنگآهن را در پایان سهماهه سوم کاهش دهند؛ چراکه تولید سنگآهن خام در این کشور تاکنون نزدیک به ۷درصد در سالجاری کاهش یافته است. این امر با عرضه قوی در بحبوحه افزایش تازه صادرات سنگآهن به خارج از استرالیا تشدید شد و از این دیدگاه حمایت کرد که مجموعهای از برنامههای تعمیر و نگهداری معادن پس از پایان سهماه اول به نتیجه رسیدهاند.

مشاهده نظرات