ضرر چند هزار میلیاردی در کمین فولادسازان ایران/​ دامپینگ روسی تهدیدی بر صادرات فولاد

عضو هیات رئیسه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: در حال حاضر در بازارهای جنوب شرقی آسیا، چین بسیاری از بازارهای ما را در اختیار گرفته است و امروز صادرکنندگان ایرانی با فشار زیاد به ویژه در زمینه قیمتگذاری در این بازارها فعالیت دارند. در کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز روسیه، ترکیه و چین بازارهای ایران را قبضه کرده و ما در تنگنا قرار داده‌اند، همچنین امروز حضور محصولات فولادی ایران در بازارهای عمان و کویت بسیار کمرنگ شده است.

احمد دنیانور، عضو هیات رئیسه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران شرحی از احوال صنعت فولاد ارائه کرد و گفت: در حال حاضر بازار داخلی محصولات فولادی بازار آرام و متعادلی نیست اما آنچه امروز بیش از هر چیز صنعت فولاد کشور را آزرده کرده، وضع عوارض صادراتی است.

وی افزود: بخشنامهای که وزارت صمت درباره کاهش عوارض صادرات محصولات زنجیره فولاد در سال گذشته ابلاغ کرد اجرایی نشده و در واقع مشکل برآمده از عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی است؛ این دو نهاد وزارت صمت را در محاق فرو برده و در فشار قرار دادهاند و میخواهند مشکلات خود را در کنترل نکردن نقدینگی و تورم به واسطه تولید برطرف کنند.

دنیانور تصریح کرد: علاوه بر اینها نرخ تسعیر ارز و الزام شرکتهای فولادی به اینکه ارز حاصل از صادرات را با نرخ نیمایی معامله کنند ظلم به صنعت فولادی است که قطعات، مواد اولیه و دیگر نیازمندیهای تولید را باید با ارز آزاد تامین کند.

عضو هیات رئیسه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اظهار کرد: به نظر میرسد دولت صنعت فولاد را تبدیل به ابزاری برای کنترل بازار کرده و به صراحت عرض میکنم که با تداوم این قانون در سال ۱۴۰۳ شرکت فولاد مبارکه ۲۰ هزار میلیارد تومان و شرکت فولاد خوزستان ۱۱ هزار میلیارد از درآمد خود را از دست خواهند داد، این در حالیست که این شرکتها از بزرگترین فولادسازان کشور به شمار میآیند.

بازارهای عمان و کویت از دست رفتهاند

دنیانور در ادامه از وضعیت صادرات فولاد ایران گفت و توضیح داد: صنعت فولاد ایران به طور سنتی در جنوب شرق آسیا بازارهای خوبی را در اختیار داشته است و علاوه بر جنوب شرق آسیا بازارهای کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز وابستگی زیادی به ایران در تامین محصولات فولادی موردنیاز خود داشتند اما موانعی که با وضع عوارض صادراتی بر سر راه تجارت فولاد ایران قرار گرفت به تضعیف جریان صادرات انجامید و کشورهای مناطق یادشده را به صرافت انداخت که به دنبال تامینکنندههایی غیر از ایران باشند.

وی افزود: در حال حاضر در بازارهای جنوب شرقی آسیا، چین بسیاری از بازارهای ما را در اختیار گرفته است و امروز صادرکنندگان ایرانی با فشار زیاد به ویژه در زمینه قیمتگذاری در این بازارها فعالیت دارند. در کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز روسیه، ترکیه و چین بازارهای ایران را قبضه کرده و ما در تنگنا قرار دادهاند، همچنین امروز حضور محصولات فولادی ایران در بازارهای عمان و کویت بسیار کمرنگ شده است.

این مدیر فولادی کشور خاطرنشان کرد: دامپینگ روسیه هنوز هم بر صادرات فولاد ایران سنگینی میکند، البته روسیه به طور مقطعی دامپینگ را اِعمال میکند اما این سیاست را به عنوان ابزاری قوی همچنان در دست دارد.

گرانی ۱۱ برابری نرخ گاز فولادیها

عضو هیات رئیسه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در ادامه گفتوگو چالشهای پیش روی صنعت فولاد کشور را در تامین انرژی موردنیاز تولید تشریح کرد و گفت: سال گذشته وزارت نیرو در تامین برق همکاری مدیریتشدهتری با شرکتهای فولادی داشت به این معنا که قطعیها برنامهریزیشده و قابل پیشبینی بود و شرکتهای فولادی دو ماه از ۱۲ ماه سال گذشته را با این قطعیها سپری کردند.

وی افزود: شرکتهای فولادی در تامین گاز همچنان با چالشهای سختی روبهرو هستند؛ پیش از این فولادیها تنها در زمستانها با کمبود گاز روبهرو بودند اما از این پس در تابستانها هم با کمبود در کشمکش خواهند بود چون تامین سوخت نیروگاهها در اولویت قرار گرفته است، بنابراین کمبود گاز صنعت فولاد را به شدت تهدید میکند این در حالی است که از سال ۱۴۰۰ تا امروز قیمت گاز برای صنعت فولاد ۱۱ برابر افزایش پیدا کرده است.

دنیانور در نهایت از تاثیر تحریمهای خارجی بر صنعت فولاد ایران گفت و اظهار کرد: این تحریمها بیتاثیر نیستند و هزینههایی را به صنعت فولاد ایران تحمیل میکنند اما نقش پررنگی در صادرات فولاد ایران ندارد و صنعت فولاد ایران بیشتر از تحریمهای داخلی رنجور است.

منبع: ایلنا
مشاهده نظرات