رکود در منطقه یورو به پایان می‌رسد:

چشم امید اروپا به روشن شدن موتور آلمان

داده‌هایی که «یورواستات» سازمان آمار اروپا منتشر کرده نشان می‌دهد که رشد 0/3 درصدی منطقه یورو بالاتر از رشد 0/2 درصدی است که پیش‌بینی شده بود این امید وجود دارد که بهبود در شرایط منطقه سرعت رشد را افزایش دهد

این نهایت خوشبینی است که اقتصاد اروپا به امید اقتصاد آلمان برای رشدی قوی باشد. علایم دلگرمکننده ارسال شده ازسوی آلمان میتواند سوخت تازهیی برای حرکت حوزه پولی یورو به سمت رشد و پیشرفت اقتصادی باشد.

باوجود نگرانی از تاثیر بالقوه یونان و نحوه برخورد طلبکاران این کشور در مورد بدهیها، آمار و ارقام نشان از رشد قابل توجهی در سه ماهه چهارم سال گذشته میلادی در حوزه یورو دارد. نفت ارزانتر، یورو ضعیفتر و برنامه مستقل خریدوفروش اوراق قرضه نقطه عطف برنامههای عملی بانک مرکزی اروپاست که انتظار میرود در اثر این عوامل، قویترین رشد اقتصادی از سال2010 در این حوزه ایجاد شود.

آمار و ارقام منتشر شده، نقش آلمان را بهعنوان پایگاه اصلی اقتصاد اروپا ثابت میکند. در سه ماهه چهارم سال2014 آلمان 0.7 درصد رشد داشته که در مقایسه با رشد 0.3 درصدی که اقتصاددانها پیشبینی کرده بودند این رشد قابل توجه بهنظر میرسد.

دادههایی که «یورواستات» سازمان آمار اروپا منتشر کرده نشان میدهد که رشد 0.3 درصدی منطقه یورو بالاتر از رشد 0.2 درصدی است که پیشبینی شده بود. این امید وجود دارد که بهبود در شرایط منطقه سرعت رشد را افزایش دهد.

حوزه پولی یورو در سال2014 با رشد 0.9 درصدی که کمتر از رشد قابل انتظار در این سال بود، به مرز رکودی خطرناک وارد شده بود. اما پیشبینی کمیسیون در ماه گذشته نشان از رشد 1.3 درصدی دارد که ثابت میکند چشمانداز رشد در این منطقه در نهایت بهبود پیدا خواهد کرد.

به عقیده توماس هارجس، اقتصاددان در بارکلیز، بازیابی رشد و ترقی در منطقه یورو فراتر از حد انتظار پیش میرود. با این حال تصویر این بهبود همواره روشن مثبت نیست. رشد برای فرانسه تنها 0.1 درصد بود. درحالی که ایتالیا در رکود به سر میبرد و یونان بعد از چندین دورههای رکود پی در پی تنها به 0.2 درصد رشد دست یافته است.

«داکس» شاخص اصلی بورس فرانکفورت در نتیجه رشد قابل توجه تولید ناخالص داخلی برای نخستینبار از واحد 11هزار رد شده است که پیش از این رکورد 10هزارو97واحدی را ثبت کرده بود. سهام بورس ایالات متحده نیز با رشد 0.26 درصدی با 2هزارو93واحد رشد نزدیک بود که رکورد جدید را ثبت کند. بهطور کلی سرمایهداران و سرمایهگذاران به روندهای سیاسی همچون فرمان آتشبس مینسک در اوکراین که موجب برطرف شدن نگرانیهای ژئوپلتیک میشود با دید مثبتی نگاه میکنند. در آلمان پایینترین نرخ بیکاری از زمان اتحاد آلمان شرقی و غربی باعث شده که تقاضای خانوارها در طول این زمان به طرز قابل توجهی در سه ماهه چهارم سال گذشته میلادی افزایش پیدا کند.

کمپانیهای آلمانی درحال حاضر بهدنبال این هستند تا تولیدات خود را از طریق گسترش کیفیتهای ماشینآلات کارخانهیی افزایش دهند. درحال حاضر آلمان با رشد 1.6 درصدی درسال2014 در مقایسه با رشد 0.4 درصدی فرانسه بهعنوان بزرگترین اقتصادی حوزه پولی یورو شناخته میشود.

بهنظر میرسد آلمانیها بهخوبی از موقعیت پیش آمده بهخاطر قیمت پایین نفت و فعالیت سرمایهگذاران در تولیدات این کشور استفاده میکنند. شرکتهای درحال رشد این کشور بهخاطر شرایط داخلی و خارجی تقاضا در آلمان با اعتمادبهنفس خوبی درحال پیشروی هستند.

«یورگ کرامر» اقتصاددان ارشد «کامرزبانک» آلمان گفت: «مظنون اصلی شرایط امروز آلمان عامل آب و هوایی و زمستان معتدل اروپا بود که توانست تاثیر قابل توجهی برکاهش هزینهها خصوصا دربخش ساختوساز داشته باشد.»

شدت فعالیت اقتصاد آلمان درسال گذشته میلادی قبل از شروع رشد مراحل دوم و سوم در سه ماهههای آغازین این سال شروع شده بود. صادرات در کنار اعتمادبهنفسی که حاصل از بحران اوکراین و تحریم روسیه و ایجاد شرایط رشد برای شرکتهای آلمانی بود در این زمینه نقش بسزایی داشتند.

اخبار، تقاسیر و تجریه تحلیلها نشان از بهبود افت حوزه پولی یورو دارد. این بهبود نتیجه ریاضت و تلاش در این حوزه است که امید میرود یکبار دیگر خون تازه رقابت را برای ایجاد رشد وارد این منطقه کند.

روز جمعه، رییسجمهور سوسیالیست فرانسه اعلام کرد که بهدنبال تصویب و اعمال قوانین برای اصلاح شرایط کسبوکار در فرانسه است. این موضوع نشان از آن دارد که فرانسه میخواهد جایگاه خود را بهعنوان دومین اقتصاد بزرگ اروپا بهبود ببخشد.

این اصلاحات که در بستهیی به مجلس ارایه میشود شامل مواردی چون ارایه راهکار برای باز کردن فروشگاهها در روزهای تعطیل، ایجاد شرایط برای تاسیس مشاغل جدید همچنین ایجاد شرایط لازم برای رقابت طولانی مدت میشود.

«فیلیپ ویچر» اقتصاددان فرانسوی در اینباره میگوید: «درحالی که تقاضای داخلی برای رشد وجود دارد با این حال سرمایهگذاری ازسوی خانوارها و شرکتها رو به کاهش است. ما در زمینه سرمایهگذاری اعتمادبهنفس نداریم و این بزرگترین نقطه ضعف ماست.»

بهطور کلی رشد اقتصادی ایتالیا درسال2014 نرخ 0.4 درصد بوده است.

درحالی که بانک مرکزی ایتالیا رشد حداقل 0.5 درصدی برای سالجاری و رشد 1.5 درصدی برای سال2016 را پیشبینی کرده است. خریدوفروش اوراق قرضه ازسوی بانک مرکزی اروپا و قیمت پایین نفت برای رشد امید زیادی ایجاد کرده است.

با این حال امید بهبود در اقتصاد ایتالیا در چندین مرحله درسالهای اخیر نقش برآب شده است. بهطوری که بسیاری از اقتصاددانها در انتظار شواهدی برای تغییر بنیادین در چرخههای برنامههای بهبود اقتصادی هستند.

منبع: روزنامه تعادل
برچسب ها: اروپا آلمان
مشاهده نظرات