بازار ورق در رکود

بررسی ها نشان می دهد بازار ورق در رکود می باشد.

در بازار داخلی ترکیه ورق گرم به ٤٧٠ تا ٤٩٠دلار هر تن درب کارخانه رسید. ورق گرم صادراتی ١٠دلار افت داشته ٤٥٠دلار هرتن بود ولی خریداری نداشت. ورق گرم سیآیاس ٤١٠ تا ٤٣٥دلار هر تن ترکیه بود و محصول چین ٤٠٠ تا ٤١٠دلار هر تن ثبت شد.

قیمت ورق گرم در بازار داخلی شمال اروپا در ٤١٢یورو هر تن درب کارخانه بود که ٢یورو از هفته قبل بالاتر بود. ورق گرم در بازار داخلی امریکا ٥٣٥ تا ٥٤٥دلار هر تن درب کارخانه ثبت شد، درحالیکه قیمت ورق گرم در امریکا یکماه قبل ٦٠٠دلار و ٦ماه قبل ٦٨٠دلار هر تن درب کارخانه بوده است. ورق گرم صادراتی چین ٣٨٠ تا ٣٨٥دلار هر تن فوب شنیده شده که ١٢دلار و ٥٠سنت هر تن در یک هفته ارزان شد.

قیمت نقدی ورق گرم در بازار داخلی چین باثبات و ٤٠٧ تا ٤١١دلار هر تن با ١٧درصد مالیات بر ارزشافزوده بود. روند قیمتها پس از تعطیلات اواخر فوریه بهمیزان موجودی بازار و تولید کارخانهها بستگی دارد.

برچسب ها: ورق
مشاهده نظرات