با تصویب مجلس

قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی 5 درصد افزایش می یابد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند (ی) بخش درآمدی لایحه بودجه سال 94 کل کشور مصوب کردند که قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی پنج درصد افزایش یابد.

نمایندگان در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی به ادامه بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه سال 94 کل کشور پرداختند و بندهایی از این بخش را تصویب کردند.

نمایندگان در بند ط بخش درآمدی لایحه بودجه سال 94 کل کشور نیز مصوب کردند که در سال 1394 سقف عوارض گاز طبیعی مصرفی، موضوع ماده الحاقی 31 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بیست و یک هزار میلیارد ریال تعیین شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین بند (ک) بخش درآمدی این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع دادند که بر اساس این بند، در اجرای ماده 15 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، باقی مانده سهمیه جز (1) بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 93 کل کشور با همان شرایط به قوت خود باقی است.

بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه سال 94 کل کشور از روز گذشته یکشنبه در مجلس شورای اسلامی آغاز شده است، پس از بررسی بخش های در آمدی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخش های هزینه ای لایحه بودجه سال 94 کل کشور را بررسی می کنند.

مشاهده نظرات