قیمت پایه ۲۹۰ میلیارد تومان مزایده پرسپولیس و استقلال تغییر نمی‌کند

رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: مزایده واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال با قیمت پایه هر یک ۲۹۰ میلیارد تومان در مزایده بعدی دوباره تکرار خواهد شد.

میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در مورد عدم برگزاری مزایده دو باشگاه ورزشی استقلال و پرسپولیس در روز جاری گفت: چون پیشنهادی دریافت نشده بود، بنابراین مزایده امروز منتفی شد. وی افزود: مزایده دوباره برگزار خواهد شد، اما در اینکه چه زمانی باشد، بعداً اطلاعرسانی خواهیم کرد، ولی فعلاً تا یکشنبه هفته آینده صبر کنید.

رئیس سازمان خصوصیسازی در مورد اینکه مزایده بعدی کی و چگونه و با چه شرایطی خواهد بود، گفت: قیمت پایه 290 میلیارد تومانی که برای هر کدام از این باشگاهها در نظر گرفته شده، تغییری نخواهد کرد و مزایده در خود سازمان خصوصیسازی برگزار خواهد شد و قرار نیست در بورس یا فرابورس مزایده برگزار شود.

پوری حسینی در مورد اینکه آیا پیشنهادی برای خرید این دو باشگاه رسیده بود، گفت: اگر پیشنهاد میرسید، مزایده برگزار نمیشد، اما چون پاکتی برای پیشنهاد دریافت نشد، مزایده هم برگزار نشد.

وی در مورد اینکه آیا قیمتها پایینتر از نرخ پایه بوده است، گفت: پیشنهادی دریافت نشد تا برسد به اینکه قیمت داشته باشد و ما که از داخل پاکتها خبر نداشتیم و اگر پاکت دریافت شده بود، مزایده برگزار میشد که در آن صورت بعد از باز کردن پاکت یا مزایده قابل قبول و یا غیرقابل قبول میشد. رئیس سازمان خصوصیسازی در مورد نرسیدن پاکتهای پیشنهاد مزایده گف: علت را باید از خریداران پرسید که آیا توان نقدینگی دارند و یا تعهد و تمایل به خرید این دو باشگاه ورزشی نداشته اند، به هر دلیلی نخواستند در این مزایده شرکت کنند.

پوریحسینی در مورد اینکه آیا میزان تعهدات، طلب و بدهی باشگاهها مشخص شده است، گفت: ما به عنوان سازمان خصوصیسازی تعهد و بدهی نمیفروشیم، بلکه ما دارایی میفروشیم و برند و دارایی این دو شرکت فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس را به مزایده میگذاریم و اگر کسی آنها را خرید این شرکتها منحل میشود، اما برند و داراییها باقی میماند.

در اطلاعیههای قبلی سازمان خصوصی سازی آمده بود: خریدار این باشگاهها باید 40 درصد مبلغ پایه را نقدی و 60 درصد بقیه را در دو سال پرداخت کند.

برچسب ها:
مطالب مرتبط
استقلال و پرسپولیس فردا روی میز مزایده
مزایده سرخابی ها فردا برگزار نمی‌شود
مشاهده نظرات